نمایه نویسندگان

آ

 • آبرومند، آبرومند بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس گل نرگس (Narcissus tazetta L.) در شرایط مزرعه‌ای و رویشگاهی در خراسان جنوبی [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • آرویی، آرویی بررسی پاسخهای گراسهای بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • آق خانی، آق خانی ارزیابی کیفیت درونی میوه کیوی به صورت غیر مخرب با استفاده از طیف سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیک [دوره 22، شماره 2، 1387]

ا

 • احمدی، احمدی تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات کیفی و افزایش عمر انباری دو رقم آلبالو [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • ارشدی، ارشدی بررسی اثرمدیریت کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر برعملکردو خصوصیات کیفی سیب زمینی رقم آگریا درشرایط آب و هوایی مشهد [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • افشاری، افشاری بررسی برخی ترکیبات موجود در میوه پسته و تاثیر انواع دانه گرده بر خصوصیات کمی و کیفی آنها [دوره 22، شماره 2، 1387]

ب

 • بخشی، بخشی تعیین بسترهای مختلف کاشت گوجه فرنگی در سیستم کشت بدون خاک [دوره 22، شماره 2، 1387]

پ

 • پیر خضری، پیر خضری بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده‌های بابونه آلمانی ( Matricaria chamomilla L.) [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • پیوست، پیوست تعیین بسترهای مختلف کاشت گوجه فرنگی در سیستم کشت بدون خاک [دوره 22، شماره 2، 1387]

ت

 • تفضلی، تفضلی اثر توفوردی و سولفات پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه پرتقال نافی [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • تقوی، تقوی تغییرات فعالیت فتوسنتزی و آنزیمی کاهو تحت تاثیر سمیت کادمیم [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • تهرانی فر، تهرانی فر بررسی پاسخهای گراسهای بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • تهرانی فر، تهرانی فر تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات کیفی و افزایش عمر انباری دو رقم آلبالو [دوره 22، شماره 2، 1387]

ث

 • ثواقبی، ثواقبی تغییرات فعالیت فتوسنتزی و آنزیمی کاهو تحت تاثیر سمیت کادمیم [دوره 22، شماره 2، 1387]

ج

 • جها ن بین، جها ن بین اثر توفوردی و سولفات پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه پرتقال نافی [دوره 22، شماره 2، 1387]

ح

 • حسن پور اصیل، حسن پور اصیل اثرات دما، ضخامت پوشش پلی پروپیلن و بسته بندی با اتمسفر تعدیل یافته بر عمر انباری کاهو(Lactuca sativa L.) [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • حسنی، حسنی بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده‌های بابونه آلمانی ( Matricaria chamomilla L.) [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • حسینی، حسینی جداسازی، کلونینگ و بررسی بیان موقت ژن sat از گیاه شقایق الی فرا somniferom Rence papaver [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • حقیقی، حقیقی تغییرات فعالیت فتوسنتزی و آنزیمی کاهو تحت تاثیر سمیت کادمیم [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • حیدری، حیدری بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای وحشی و زراعی زرشک (Berberis sp.) استانهای خراسان با استفاده از نشانگرهای مولکولیAFLP [دوره 22، شماره 2، 1387]

خ

 • خزاعی، خزاعی بررسی اثرمدیریت کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر برعملکردو خصوصیات کیفی سیب زمینی رقم آگریا درشرایط آب و هوایی مشهد [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • خلیقی، خلیقی بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس گل نرگس (Narcissus tazetta L.) در شرایط مزرعه‌ای و رویشگاهی در خراسان جنوبی [دوره 22، شماره 2، 1387]

د

 • داوری نژاد، داوری نژاد تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات کیفی و افزایش عمر انباری دو رقم آلبالو [دوره 22، شماره 2، 1387]

س

 • سازگارنی، سازگارنی ارزیابی کیفیت درونی میوه کیوی به صورت غیر مخرب با استفاده از طیف سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیک [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • سرمد، سرمد ارزیابی کیفیت درونی میوه کیوی به صورت غیر مخرب با استفاده از طیف سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیک [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • سلاح ورزی، سلاح ورزی بررسی پاسخهای گراسهای بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • سمیع زاده، سمیع زاده تعیین بسترهای مختلف کاشت گوجه فرنگی در سیستم کشت بدون خاک [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • سمیع زاده، سمیع زاده اثرات دما، ضخامت پوشش پلی پروپیلن و بسته بندی با اتمسفر تعدیل یافته بر عمر انباری کاهو(Lactuca sativa L.) [دوره 22، شماره 2، 1387]

ش

 • شکافنده، شکافنده بررسی اثرهای BA و TDZ بر رشد جوانه و رویان زایی بدنی لپه‌های نابالغ بادام (Prunus dulcis L.) دیر گل رقم ’7 شاهرود‘ [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • شهریاری، شهریاری جداسازی، کلونینگ و بررسی بیان موقت ژن sat از گیاه شقایق الی فرا somniferom Rence papaver [دوره 22، شماره 2، 1387]

ص

 • صادقی، صادقی بررسی برخی ترکیبات موجود در میوه پسته و تاثیر انواع دانه گرده بر خصوصیات کمی و کیفی آنها [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • صداقت، صداقت تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات کیفی و افزایش عمر انباری دو رقم آلبالو [دوره 22، شماره 2، 1387]

ط

 • طباطبایی، طباطبایی بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده‌های بابونه آلمانی ( Matricaria chamomilla L.) [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • طلایی، طلایی بررسی برخی ترکیبات موجود در میوه پسته و تاثیر انواع دانه گرده بر خصوصیات کمی و کیفی آنها [دوره 22، شماره 2، 1387]

ع

 • عزیزی، عزیزی تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات کیفی و افزایش عمر انباری دو رقم آلبالو [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • عشقی، عشقی اثر توفوردی و سولفات پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه پرتقال نافی [دوره 22، شماره 2، 1387]

ف

 • فارسی، فارسی بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای وحشی و زراعی زرشک (Berberis sp.) استانهای خراسان با استفاده از نشانگرهای مولکولیAFLP [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • فخاریان، فخاریان اثرات دما، ضخامت پوشش پلی پروپیلن و بسته بندی با اتمسفر تعدیل یافته بر عمر انباری کاهو(Lactuca sativa L.) [دوره 22، شماره 2، 1387]

ق

 • قاسمی، قاسمی بررسی اثرهای BA و TDZ بر رشد جوانه و رویان زایی بدنی لپه‌های نابالغ بادام (Prunus dulcis L.) دیر گل رقم ’7 شاهرود‘ [دوره 22، شماره 2، 1387]

ک

 • کاشی، کاشی تغییرات فعالیت فتوسنتزی و آنزیمی کاهو تحت تاثیر سمیت کادمیم [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • کافی، کافی تغییرات فعالیت فتوسنتزی و آنزیمی کاهو تحت تاثیر سمیت کادمیم [دوره 22، شماره 2، 1387]

گ

 • گزانچیان، گزانچیان بررسی پاسخهای گراسهای بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی [دوره 22، شماره 2، 1387]

م

 • مامی، مامی تعیین بسترهای مختلف کاشت گوجه فرنگی در سیستم کشت بدون خاک [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • مرعشی، مرعشی بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای وحشی و زراعی زرشک (Berberis sp.) استانهای خراسان با استفاده از نشانگرهای مولکولیAFLP [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • مرعشی، مرعشی جداسازی، کلونینگ و بررسی بیان موقت ژن sat از گیاه شقایق الی فرا somniferom Rence papaver [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • مقیمی، مقیمی ارزیابی کیفیت درونی میوه کیوی به صورت غیر مخرب با استفاده از طیف سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیک [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • میرشمسی کاخکی، میرشمسی کاخکی بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای وحشی و زراعی زرشک (Berberis sp.) استانهای خراسان با استفاده از نشانگرهای مولکولیAFLP [دوره 22، شماره 2، 1387]

ن

 • ناصری، ناصری بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس گل نرگس (Narcissus tazetta L.) در شرایط مزرعه‌ای و رویشگاهی در خراسان جنوبی [دوره 22، شماره 2، 1387]
 • نخعی، نخعی بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس گل نرگس (Narcissus tazetta L.) در شرایط مزرعه‌ای و رویشگاهی در خراسان جنوبی [دوره 22، شماره 2، 1387]

ه

 • هاشمی سهی، هاشمی سهی جداسازی، کلونینگ و بررسی بیان موقت ژن sat از گیاه شقایق الی فرا somniferom Rence papaver [دوره 22، شماره 2، 1387]

ی

 • یاوری، یاوری اثر توفوردی و سولفات پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه پرتقال نافی [دوره 22، شماره 2، 1387]