دوره و شماره: دوره 34، شماره 1 - شماره پیاپی 45، خرداد 1399، صفحه 196-1 
واکنش جمعیت‌های خربزه ایرانی به شرایط کم آبیاری

صفحه 161-169

10.22067/jhorts4.v34i1.81707

محمد رضا ناروئی راد؛ بهنام بخشی؛ جهانگیر عباسی کوهپایگانی؛ احمد قاسمی؛ منصور فاضلی رستم پور