دوره و شماره: دوره 34، شماره 2 - شماره پیاپی 46، تابستان 1399، صفحه 360-197 

مقالات پژوهشی

1. جوانه زنی جنین بالغ پکان (Carya illinoensis) در شرایط درون شیشه ای

صفحه 197-206

10.22067/jhorts4.v34i2.71121

مینا غزایی یان؛ غلامحسین داوری نژاد؛ کمال قاسمی بزدی؛ سید حسین نعمتی