دوره و شماره: دوره 36، شماره 2 - شماره پیاپی 54، شهریور 1401، صفحه 329-547 
اثرات برهمکنش پایه و پیوندک بر خصوصیات رشدی و باردهی درختان جوان گلابی

صفحه 519-531

10.22067/jhs.2022.73938.1112

مصطفی علیزاده فلاح؛ مهراب یادگاری؛ غلامحسین داوری نژاد؛ سید حسین نعمتی