دوره و شماره: دوره 36، شماره 3 - شماره پیاپی 55، آذر 1401، صفحه 549-734 

مقالات پژوهشی

ارزیابی برخی ویژگی‌های فیزیکی شانزده ژنوتیپ زرشک بومی ایران

صفحه 549-562

10.22067/jhs.2021.58409.0

مهسا خدابنده؛ مجید عزیزی؛ احمد بالندری؛ حسین آرویی