نمایه نویسندگان

آ

 • آراکاوا، اسامو بررسی ارتباط بین میزان ترکیبات فنلی و رنگ پوست در 3 رقم سیب قرمز در ژاپن [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • آسفی نجف آبادی، اعظم بررسی تعیین زمان برداشت دو رقم زیتون و تاثیر آن بر کیفیت و کمیت روغن در منطقه گرگان [دوره 24، شماره 1، 1389]

ا

 • ابراهیمی، پونه بررسی تعیین زمان برداشت دو رقم زیتون و تاثیر آن بر کیفیت و کمیت روغن در منطقه گرگان [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • ابوطالبی، عبدالحسن تعیین زمان و روش پیوند انبه رقم لنگرا در شرایط آب و هوایی رودان هرمزگان [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • احمدی دهج، محمد تاثیر بسترهای مختلف کشت و دمای انبار بر کیفیت نگهداری میوه های گوجه فرنگی [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • اسکندری، سعداله تاثیر زمان برداشت و بسته‌بندی با اتمسفر تغییر یافته بر عمر انباری میوه چند رقم زردآلو [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • اعتمادی، نعمت اله اثر پاکلوبوترازول و سایکوسل بر رشد رویشی و گلدهی کوکب کوهی [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • اعتمادی، نعمت اله ارزیابی میزان مقاومت به سرما در برخی از ارقام زیتون بااندازه گیری فلورسانس کلروفیل و آسیب های ظاهری [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • اکبری چرمهینی، سکینه تأثیر اسید جیبرلیک بر رشد رویشی نهال هایزیتون (Olea europaea L.) [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • اکبری نیا، احمد اثر سطوح کود مرغی بر عملکرد کمی و کیفی سه توده خربزه ایرانی [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • الفتی، جمالعلی تاثیر اسید هومیک بر خصوصیات رویشی و جذب عناصر غذایی کاهو در سیستم لایه نازک محلول غذایی [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • امیر نیا، رضا مطالعه تاثیر سن و اندازه های متفاوت نشاء بر عملکردهای اقتصادی، بیولوژیکی، شاخص برداشت و برخی خصوصیات کیفی ارقام روز بلند و روز متوسط پیازخوراکی [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • ایزد خواه شیشوان، موسی مطالعه تاثیر سن و اندازه های متفاوت نشاء بر عملکردهای اقتصادی، بیولوژیکی، شاخص برداشت و برخی خصوصیات کیفی ارقام روز بلند و روز متوسط پیازخوراکی [دوره 24، شماره 2، 1389]

ب

 • بابالار، مصباح بررسی اثر سطوح تراکم کاشت بر عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی رقم سلوا در سیستم کشت بدون خاک عمودی [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • باقری، عبدالرضا بررسی اثر غلظت های متفاوت تیدیازورون و کینتین بر باززایی و پرآوری ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم رداکسپلوژن [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • بانی نسب، بهرام اثر پاکلوبوترازول و سایکوسل بر رشد رویشی و گلدهی کوکب کوهی [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • بانی نسب، بهرام ارزیابی میزان مقاومت به سرما در برخی از ارقام زیتون بااندازه گیری فلورسانس کلروفیل و آسیب های ظاهری [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • بخشی، داود بررسی ارتباط بین میزان ترکیبات فنلی و رنگ پوست در 3 رقم سیب قرمز در ژاپن [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • بخشی، داوود ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی برخی ارقام ایرانی و وارداتی سیب در منطقه کرج [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • بستانی، سحر بررسی تاثیر افزایش دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل جعفری( Tagets tenuifolia) در شرایط گلخانه [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • بهرام‌نژاد، بهمن محتوای نسبی آب و تبادلات گازی سه ژنوتیپ وحشی گلابی در شرایط تنش آبی [دوره 24، شماره 2، 1389]

پ

 • پور، حمیده بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی-سازی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • پور قاسمی، اسماعیل تعیین زمان و روش پیوند انبه رقم لنگرا در شرایط آب و هوایی رودان هرمزگان [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • پیرخضری، محی الدین بررسی اثر اکسین و اسید جیبرلیک در افزایش راندمان پیوند وصله ای در تعدادی از ارقام گردو (Juglans regia) [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • پیوست، غلامعلی تاثیر بسترهای مختلف کشت و دمای انبار بر کیفیت نگهداری میوه های گوجه فرنگی [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • پیوست، غلامعلی تاثیر اسید هومیک بر خصوصیات رویشی و جذب عناصر غذایی کاهو در سیستم لایه نازک محلول غذایی [دوره 24، شماره 2، 1389]

ت

 • تاج بخش، مهدی مطالعه تاثیر سن و اندازه های متفاوت نشاء بر عملکردهای اقتصادی، بیولوژیکی، شاخص برداشت و برخی خصوصیات کیفی ارقام روز بلند و روز متوسط پیازخوراکی [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • تقی دوست، پروانه ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی برخی ارقام ایرانی و وارداتی سیب در منطقه کرج [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • تهرانی فر، علی مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریمL. Polianthes tuberose و امکان تولید آن به شکل گلدانی [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • تهرانی فر، علی اثر برخی عناصر غذایی کم مصرف بر صفات کمی گل مریم رقم دابل [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • تهرانی فر، علی بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی-سازی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 24، شماره 2، 1389]

ج

 • جعفرخانی کرمانی، مریم بررسی اثر غلظت های متفاوت تیدیازورون و کینتین بر باززایی و پرآوری ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم رداکسپلوژن [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • جلالی جواران، مختار بهینه‌سازی روش کشت‌ بافت و سیستم انتقال ژن در گیاه کاهو (Lactuca sativa L.) [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • جلیل زاده، شبنم اثر جیبرلیک اسید بر تاخیر در گلدهی زردآلو رقم عسگر آباد [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • جلیلی، رسول تأثیر ورقه های حاوی بی سولفیت سدیم بر کنترل پوسیدگی، صفات انباری و باقیمانده سولفیت انگور رقم قزل اوزوم [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • جوادی، تیمور محتوای نسبی آب و تبادلات گازی سه ژنوتیپ وحشی گلابی در شرایط تنش آبی [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • جوهرچی، محمدرضا بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی-سازی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 24، شماره 2، 1389]

ح

 • حاج نجاری، حسن ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی برخی ارقام ایرانی و وارداتی سیب در منطقه کرج [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • حجتی، مریم اثر پاکلوبوترازول و سایکوسل بر رشد رویشی و گلدهی کوکب کوهی [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • حداد، رحیم نقش فیزیولوژیکی و تغییرات بیوشیمیائی شش رقم زیتون(Olea europaea L.) در برابر تنش خشکی [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • حسن زاده خیاط، محمد بررسی تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن،میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita) رقم دیپلوئید جرمانیا [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • حسنی، داراب بررسی اثر اکسین و اسید جیبرلیک در افزایش راندمان پیوند وصله ای در تعدادی از ارقام گردو (Juglans regia) [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • حسنی، قاسم اثر جیبرلیک اسید بر تاخیر در گلدهی زردآلو رقم عسگر آباد [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • حقیقی، مریم اثر هومیک اسید بر تجمع کادمیوم، نیترات و تغییرات فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • حکم آبادی، حسین بررسی ارتباط بین میزان رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس آفلاتوکسین زا و تولید آفلاتوکسین B1 با درصد عناصر غذایی و پروتئین مغز ارقام مختلف پسته [دوره 24، شماره 2، 1389]

خ

 • خدادادی، محسن اثر سطوح کود مرغی بر عملکرد کمی و کیفی سه توده خربزه ایرانی [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • خسروی، حسین بهینه‌سازی روش کشت‌ بافت و سیستم انتقال ژن در گیاه کاهو (Lactuca sativa L.) [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • خوشنود یزدی، اصغر اثر برخی عناصر غذایی کم مصرف بر صفات کمی گل مریم رقم دابل [دوره 24، شماره 1، 1389]

د

 • داوری نژاد، غلامحسین بررسی اثر غلظت های متفاوت تیدیازورون و کینتین بر باززایی و پرآوری ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم رداکسپلوژن [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • دباغ محمدی نسب، عادل تاثیر زمان برداشت و بسته‌بندی با اتمسفر تغییر یافته بر عمر انباری میوه چند رقم زردآلو [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • دولتی بانه، حامد تأثیر ورقه های حاوی بی سولفیت سدیم بر کنترل پوسیدگی، صفات انباری و باقیمانده سولفیت انگور رقم قزل اوزوم [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • دیالمی، حجت اثر کاربرد گوگرد به همراه مایه تلقیح تیوباسیلوس و کود دامی بر میزان عناصر غذایی برگ و شاخص های رشد رویشی نهال های خرما رقم برحی [دوره 24، شماره 2، 1389]

ر

 • رحمتی، میترا بررسی تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن،میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita) رقم دیپلوئید جرمانیا [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • رحیمی، اصغر استفاده از تکنیک افزودن نسبی (RAR) نیتروژن برای کاهش سمیت آمونیوم در گیاه خیار [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • رسولی پیروزیان، راحله تاثیر زمان برداشت و بسته‌بندی با اتمسفر تغییر یافته بر عمر انباری میوه چند رقم زردآلو [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • رضوانی مقدم، پرویز Effect of Biofertilizers and Chemical Fertilizers on Morphological Properties, Yield, Yield Components and Essence Percentage of Cumin (Cuminum cyminum) [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • رضوانی مقدم، پرویز ارزیابی اثر مصرف کمپوست، ورمی کمپوست و کودهای دامی روی عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum) [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • روح اللهی، ایمان ارزیابی دو روش اندازه گیری اندام زیرزمینی چمن پوآ ((Poa pratensis cv.Barimpala تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد و تیمارهای آبیاری [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • روستا، حمید استفاده از تکنیک افزودن نسبی (RAR) نیتروژن برای کاهش سمیت آمونیوم در گیاه خیار [دوره 24، شماره 1، 1389]

ز

 • زارعی، مهدی ارزیابی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شش رقم میوه انار ایران در مرحله رسیدن [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • زرگریان، سیدمجید بررسی تاثیر افزایش دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل جعفری( Tagets tenuifolia) در شرایط گلخانه [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • زرین‌بال، محمد تاثیر زمان برداشت و بسته‌بندی با اتمسفر تغییر یافته بر عمر انباری میوه چند رقم زردآلو [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • زواره، محسن تاثیر بسترهای مختلف کشت و دمای انبار بر کیفیت نگهداری میوه های گوجه فرنگی [دوره 24، شماره 1، 1389]

س

 • سامط، خالد تأثیر ورقه های حاوی بی سولفیت سدیم بر کنترل پوسیدگی، صفات انباری و باقیمانده سولفیت انگور رقم قزل اوزوم [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • سبحانی پور، عادله بررسی ارتباط بین میزان رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس آفلاتوکسین زا و تولید آفلاتوکسین B1 با درصد عناصر غذایی و پروتئین مغز ارقام مختلف پسته [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • سجادی نیا، عبدالرضا استفاده از تکنیک افزودن نسبی (RAR) نیتروژن برای کاهش سمیت آمونیوم در گیاه خیار [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • سعیدنژاد، امیرحسین Effect of Biofertilizers and Chemical Fertilizers on Morphological Properties, Yield, Yield Components and Essence Percentage of Cumin (Cuminum cyminum) [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • سعیدنژاد، امیرحسین ارزیابی اثر مصرف کمپوست، ورمی کمپوست و کودهای دامی روی عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum) [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • سعیدی، بهروز بررسی اثر سطوح تراکم کاشت بر عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی رقم سلوا در سیستم کشت بدون خاک عمودی [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • سلیمانی، اصغر بررسی اثر اکسین و اسید جیبرلیک در افزایش راندمان پیوند وصله ای در تعدادی از ارقام گردو (Juglans regia) [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • سلیمانی، جابر تاثیر زمان برداشت و بسته‌بندی با اتمسفر تغییر یافته بر عمر انباری میوه چند رقم زردآلو [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • سلیمانی، علی نقش فیزیولوژیکی و تغییرات بیوشیمیائی شش رقم زیتون(Olea europaea L.) در برابر تنش خشکی [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • سوری، محمد استفاده از تکنیک افزودن نسبی (RAR) نیتروژن برای کاهش سمیت آمونیوم در گیاه خیار [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • سیدی، اعظم بررسی اثر سطوح تراکم کاشت بر عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی رقم سلوا در سیستم کشت بدون خاک عمودی [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • سیم کش زاده، نگار ارزیابی میزان مقاومت به سرما در برخی از ارقام زیتون بااندازه گیری فلورسانس کلروفیل و آسیب های ظاهری [دوره 24، شماره 2، 1389]

ش

 • شور، محمود مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریمL. Polianthes tuberose و امکان تولید آن به شکل گلدانی [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • شور، محمود اثر برخی عناصر غذایی کم مصرف بر صفات کمی گل مریم رقم دابل [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • شور، محمود بررسی تاثیر افزایش دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل جعفری( Tagets tenuifolia) در شرایط گلخانه [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • شور، محمود بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی-سازی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 24، شماره 2، 1389]

ض

 • ضرابی، محمدمهدی نقش فیزیولوژیکی و تغییرات بیوشیمیائی شش رقم زیتون(Olea europaea L.) در برابر تنش خشکی [دوره 24، شماره 2، 1389]

ط

 • طالبی حبشی، رقیه اثرات متیل جاسمونات و پرتوتابی UV-C برکیفیت وعمر پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم سلوا [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • طاهری، پریسا بررسی نقش قارچ های گرمادوست در کمپوست قارچ خوراکی دکمه ای سفید [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • طلائی، علیرضا نقش فیزیولوژیکی و تغییرات بیوشیمیائی شش رقم زیتون(Olea europaea L.) در برابر تنش خشکی [دوره 24، شماره 2، 1389]

ع

 • عبادی، علی بررسی اثر سطوح تراکم کاشت بر عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی رقم سلوا در سیستم کشت بدون خاک عمودی [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • عبادی، محمدتقی بررسی تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن،میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita) رقم دیپلوئید جرمانیا [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • عروجعلیان، فاطمه بررسی خواص فیتوشیمیایی و ضد باکتریایی اسانس بومادران شیرازیAchillea eriophora DC. به روش میکرودایلوشن (ریز رقت) [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • عزیزی، مجید بررسی تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن،میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita) رقم دیپلوئید جرمانیا [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • عزیزی، مجید ارزیابی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شش رقم میوه انار ایران در مرحله رسیدن [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • عشورنژاد، مصطفی بررسی ویژگی های کیفی میوه کیوی رقم هایوارد برداشت شده از مناطق مختلف استان گیلان در طی دو ماه نگهداری در سردخانه [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • علیزاده، هوشنگ بهینه‌سازی روش کشت‌ بافت و سیستم انتقال ژن در گیاه کاهو (Lactuca sativa L.) [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • عیوضی، علیرضا اثرات متیل جاسمونات و پرتوتابی UV-C برکیفیت وعمر پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم سلوا [دوره 24، شماره 1، 1389]

غ

 • غزائیان، مینا بررسی تعیین زمان برداشت دو رقم زیتون و تاثیر آن بر کیفیت و کمیت روغن در منطقه گرگان [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • غیور کریمیانی، زینب بررسی اثر غلظت های متفاوت تیدیازورون و کینتین بر باززایی و پرآوری ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم رداکسپلوژن [دوره 24، شماره 2، 1389]

ف

 • فارسی، محمد بررسی نقش قارچ های گرمادوست در کمپوست قارچ خوراکی دکمه ای سفید [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • فتح اللهی، سمانه بررسی ارتباط بین میزان ترکیبات فنلی و رنگ پوست در 3 رقم سیب قرمز در ژاپن [دوره 24، شماره 2، 1389]

ق

 • قاسم نژاد، عظیم بررسی تعیین زمان برداشت دو رقم زیتون و تاثیر آن بر کیفیت و کمیت روغن در منطقه گرگان [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • قاسم نژاد، محمود تاثیر بسترهای مختلف کشت و دمای انبار بر کیفیت نگهداری میوه های گوجه فرنگی [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • قاسم نژاد، محمود ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی برخی ارقام ایرانی و وارداتی سیب در منطقه کرج [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • قاسم نژاد، محمود بررسی ویژگی های کیفی میوه کیوی رقم هایوارد برداشت شده از مناطق مختلف استان گیلان در طی دو ماه نگهداری در سردخانه [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • قربانی، انسیه ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی برخی ارقام ایرانی و وارداتی سیب در منطقه کرج [دوره 24، شماره 1، 1389]

ک

 • کافی، محسن اثر هومیک اسید بر تجمع کادمیوم، نیترات و تغییرات فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • کافی، محسن ارزیابی دو روش اندازه گیری اندام زیرزمینی چمن پوآ ((Poa pratensis cv.Barimpala تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد و تیمارهای آبیاری [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • کردیانی، اسدالله بررسی نقش قارچ های گرمادوست در کمپوست قارچ خوراکی دکمه ای سفید [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • کسری کرمانشاهی، روحا بررسی خواص فیتوشیمیایی و ضد باکتریایی اسانس بومادران شیرازیAchillea eriophora DC. به روش میکرودایلوشن (ریز رقت) [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • کمری شاهملکی، سهیلا تاثیر اسید هومیک بر خصوصیات رویشی و جذب عناصر غذایی کاهو در سیستم لایه نازک محلول غذایی [دوره 24، شماره 2، 1389]

گ

 • گرایلو، سمیه بررسی ویژگی های کیفی میوه کیوی رقم هایوارد برداشت شده از مناطق مختلف استان گیلان در طی دو ماه نگهداری در سردخانه [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • گلچین، احمد اثر سطوح کود مرغی بر عملکرد کمی و کیفی سه توده خربزه ایرانی [دوره 24، شماره 2، 1389]

م

 • مبلی، مصطفی ارزیابی میزان مقاومت به سرما در برخی از ارقام زیتون بااندازه گیری فلورسانس کلروفیل و آسیب های ظاهری [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • محب‌الدینی، مهدی بهینه‌سازی روش کشت‌ بافت و سیستم انتقال ژن در گیاه کاهو (Lactuca sativa L.) [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • محبی، عبدالحمید اثر کاربرد گوگرد به همراه مایه تلقیح تیوباسیلوس و کود دامی بر میزان عناصر غذایی برگ و شاخص های رشد رویشی نهال های خرما رقم برحی [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • محمدی مقدم، مهدی بررسی ارتباط بین میزان رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس آفلاتوکسین زا و تولید آفلاتوکسین B1 با درصد عناصر غذایی و پروتئین مغز ارقام مختلف پسته [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • معلمی، نوراله تأثیر اسید جیبرلیک بر رشد رویشی نهال هایزیتون (Olea europaea L.) [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • مهبودی، فریدون بهینه‌سازی روش کشت‌ بافت و سیستم انتقال ژن در گیاه کاهو (Lactuca sativa L.) [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • میرحسینی، سیدکامران بررسی ویژگی های کیفی میوه کیوی رقم هایوارد برداشت شده از مناطق مختلف استان گیلان در طی دو ماه نگهداری در سردخانه [دوره 24، شماره 2، 1389]

ن

 • نعمتی، سیدحسین مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریمL. Polianthes tuberose و امکان تولید آن به شکل گلدانی [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • نعمتی، سیدحسین بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی-سازی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 24، شماره 2، 1389]
 • نوروزی، اکبر اثر سطوح کود مرغی بر عملکرد کمی و کیفی سه توده خربزه ایرانی [دوره 24، شماره 2، 1389]

ه

 • هادیزاده، هانیه مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریمL. Polianthes tuberose و امکان تولید آن به شکل گلدانی [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • همتی، خدایار بررسی تعیین زمان برداشت دو رقم زیتون و تاثیر آن بر کیفیت و کمیت روغن در منطقه گرگان [دوره 24، شماره 1، 1389]
 • هناره، مشهید تأثیر ورقه های حاوی بی سولفیت سدیم بر کنترل پوسیدگی، صفات انباری و باقیمانده سولفیت انگور رقم قزل اوزوم [دوره 24، شماره 1، 1389]