دوره و شماره: دوره 30، شماره 4، اسفند 1395 
جمع‌آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی از گونه‌های آلیوم (Allium L.) بومی خراسان

صفحه 701-713

10.22067/jhorts4.v0i0.48662

امیر حسن حسینی؛ علی تهرانی فر؛ لیلا سمیعی؛ محمود شور؛ فرشید معماریانی


تاثیر محیط کشت‌های مختلف در ریزازدیادی پایه GF677 (هیبرید هلو- بادام)

صفحه 616-623

10.22067/jhorts4.v0i0.32259

سکینه باقری؛ داریوش داودی؛ محمد اسماعیل امیری؛ مینا بیاناتی؛ مهرناز انتصاری