دوره و شماره: دوره 30، شماره 3، پاییز 1395 
5. تاثیر اسپرمیدین روی القای تحمل به سرما در گیاهچه های خیار رقم ’سوپردامینوس‘

صفحه 547-554

10.22067/jhorts4.v30i3.49095

گلنار قاضیان تفریشی؛ حسین آرویی؛ مجید عزیزی؛ حمید رضا خزاعی؛ سعیدرضا وصال


13. بررسی تنوع مورفولوژیکی ژنوتیپ‌های گردوی شهرستان آزادشهر

صفحه 469-479

10.22067/jhorts4.v30i3.45073

فاطمه شاملو؛ مهدی رضائی؛ عباس بیابانی؛ علیرضا خان احمدی


20. بررسی تنوع مورفولوژیکی و میزان اسانس چندگونه آویشن (Thymus sp.) بومی ایران

صفحه 383-394

10.22067/jhorts4.v30i3.30435

مهدیه رضایی؛ عباس صفرنژاد؛ مصطفی عرب؛ سیده بی بی لیلا علمداری؛ مرضیه دلیر


23. بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های زنبق (Iris spp) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

صفحه 376-382

10.22067/jhorts4.v30i3.28044

سیده زینب عطاری؛ محمود شور؛ محمود قربانزاده نقاب؛ علی تهرانی فر؛ سعید ملک زاده شفارودی