نویسنده = ��������������������� �������������������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مقدار و نحوة تقسیط نیتروژن بر عملکرد غده و بعضی خصوصیات کمی ارقام مختلف سیب‌زمینی

دوره 23، شماره 1، پاییز 1388

10.22067/jhorts4.v1388i1.1910

جامی معینی جامی معینی؛ مدرس‌ثانوی مدرس‌ثانوی؛ کشاورز کشاورز؛ سروش‌زاده سروش‌زاده؛ گنجعلی گنجعلی