نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع مورفولوژیکی و میزان اسانس چندگونه آویشن (Thymus sp.) بومی ایران

دوره 30، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 383-394

10.22067/jhorts4.v30i3.30435

مهدیه رضایی؛ عباس صفرنژاد؛ مصطفی عرب؛ سیده بی بی لیلا علمداری؛ مرضیه دلیر