نویسنده = امین میرشمسی کاخکی
تعداد مقالات: 4
1. تعیین سیتولوژیکی مراحل مختلف توسعه میکروسپور در چهار رقم گوجه‌ ‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill)

دوره 30، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 634-642

10.22067/jhorts4.v0i0.36609

رسول نجیب؛ محمد فارسی؛ امین میرشمسی کاخکی؛ سعید رضا وصال


2. بررسی قابلیت آندروژنز و کالوس‌زایی در چهار رقم گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill) به‌وسیله کشت بساک

دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 443-450

10.22067/jhorts4.v0i0.36374

رسول نجیب؛ محمد فارسی؛ امین میرشمسی کاخکی؛ سعیدرضا وصال


3. بهبود عملکرد قارچ دکمه‌ای سفید با استفاده از روش گزینش تک‌اسپوری به کمک نشانگر AFLP

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 327-337

10.22067/jhorts4.v0i0.42833

محسن علی‌پور؛ محمد فارسی؛ امین میرشمسی کاخکی


4. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های انار از هفت منطقه ایران با استفاده از نشانگر AFLP

دوره 26، شماره 3، پاییز 1391

10.22067/jhorts4.v0i0.15196

زهرا نعمتی؛ علی تهرانی فر؛ محمد فارسی؛ امین میرشمسی کاخکی؛ سید حسین نعمتی