میوه کاری
بررسی فعالیت فتوسیستم II در دو ژنوتیپ بادام تحت تنش خشکی با کاوش در آزمون OJIP

مسعود فتاحی؛ شیرین مقدم

دوره 37، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 901-914

https://doi.org/10.22067/jhs.2023.75794.1150

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر تنش خشکی بر روی دو رقم بادام، از فلورسانس کلروفیل به‌عنوان یک نشانگر زیستی برای ارزیابی فتوسیستم II و پاسخ رشدی استفاده شد. در این تحقیق واکنش دو رقم بادام ’ربیع‘ و ’مامایی‘ پیوند شده بر روی پایه GN15، به رژیم‌های آبیاری (100 درصد ظرفیت زراعی به‌عنوان شاهد و 80 درصد، 60 درصد و 40 درصد ظرفیت زراعی) در آزمایشی ...  بیشتر

میوه کاری
بررسی تاثیر محلول‌پاشی پرولین بر میزان رنگدانه‌های فتوسنتزی و اسمولیت‌های پایه UCB1 پسته در شرایط تنش آبی

مسعود فتاحی؛ عبدالرحمان محمدخانی

دوره 37، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 351-362

https://doi.org/10.22067/jhs.2022.75455.1145

چکیده
  باتوجه به مشکلات کم‌آبی در بیشتر مناطق ایران استفاده از اسیدهای آمینه می‌تواند در کاهش اثرات زیانبار تنش خشکی بر محصولات مختلف مانند کاهش رشد و عملکرد موثر باشد. زیرا اسیدهای آمینه مانند پرولین منجر به تنظیم بهتر اسمزی سلول شده و به ادامه فعالیت سلول در شرایط تنش خشکی کمک می‌کند. در این راستا آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با ...  بیشتر

اثر کم‌آبیاری بر برخی ویژگی‌های ریخت‌شناسی انگور عسگری (Vitis vinifera cv. Asgari) همزیست با قارچ‌ریشه آربسکولار

مسعود فتاحی؛ عبدالرحمان محمدخانی

دوره 32، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 581-592

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v32i4.70311

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی اثر کم‌آبیاری بر ویژگی‌های ریخت‌شناسی گیاه انگور رقم ʼعسگریʽ در شرایط گلخانه در سال 1396 اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار و دو فاکتور شامل قارچ‌ریشه آربسکولار و مقدارهای آب آبیاری بود. در این آزمایش برخی از ویژگی‌های ریخت‌شناسی از جمله ارتفاع، طول ریشه، حجم و تراکم ریشه، ...  بیشتر