اثر محلول پاشی برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات کمی، کیفی و سال آوری درختان پسته

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
پسته محصول استراتژیک در صادرات ایران به کشورهای دیگر بوده به منظور ارتقائ خواص کمی و کیفی این محصول آزمایشی در سال‌های 1383 و 1384 انجام گردید. تأثیر محلول پاشی تیمارهای تغذیه‌ای به منظور رفع محدودیت‌های موجود در جذب عناصر غذایی از طریق خاک و برطرف نمودن مشکل تناوب باردهی در درختان پسته رقم اوحدی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار بررسی گردید. در این آزمایش تیمار‌های شاهد (آب)، NPK، آهن، کلسیم، منیزیم، منگنز، روی، مس و تیمار کل (شامل کلیه عناصر بالا) در سه مرحله: پانزده روز بعد از تمام گل، زمان پرشدن مغز و یک ماه قبل از برداشت اعمال گردید. درصد خندانی و مغزداری میوه، شاخص عملکرد بر سطح مقطع شاخه، رشد رویشی، میزان کلروفیل برگ و عناصر موجود در برگ‌ها بررسی شد. درصد خندانی در تیمارها تفاوت معنی داری را نشان داد بطوریکه بیشترین درصد خندانی در تیمار کلسیم و کمترین آن در شاهد مشاهده شد. از نظر درصد پوکی و میزان کلروفیل برگ بین تیمارها تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. میزان عملکرد به ازای واحد سطح مقطع شاخه در دو سال 83 و 84 با هم تفاوت معنی داری داشت، بطوریکه در سال 83 بیشترین و کمترین میزان عملکرد به ترتیب در تیمار NPK و تیمار کل مشاهده شد. در سال 84 نیز بیشترین و کمترین میزان عملکرد به ترتیب در تیمار مس و تیمار کل دیده شد. رشد رویشی در تیمارهای مختلف تفاوت معنی‌داری داشت، بیشترین میزان رشد رویشی در تیمار مس و کمترین آن در تیمار کل دیده شد. درصد جذب عناصر توسط برگ در هر تیمار با شاهد و کل سنجیده شد. میزان ازت، فسفر و پتاسیم برگ در تیمارهای NPK و تیمار کل تفاوت معنی داری با شاهد داشت، بطوریکه میزان این عناصر در تیمار NPK و کل بیشتر از شاهد بود. میزان منگنز برگ نیز در تیمار کل و تیمار منگنز یطور معنی داری بیشتر از تیمار شاهد بود.

واژه‌های کلیدی: پسته، سال آوری، پوکی، خندانی، عناصر غذایی، محلول پاشی

عنوان مقاله [English]

Effect of foliar nutrition on quality, quantity and of alternate bearing of

نویسندگان [English]

  • G. H. Davarynejad
  • M. Azizi
  • M. Akheratee
چکیده [English]

Abstract
Pistachio ( Pistacia vera L.) is an important crop in our country and has a unique position in export goods. In respect to better nut quality this research was conducted during 2005-2006. Macro and micronutrients were used as foliar application to surmount soil limitations in nutrient uptake and alternate bearing control with “Owhadi” cultivar in RCBD with 3 replications. The treatments were control( water), NPK, Fe, Ca, Mg, Mn, Zn, Cu and mixture of all mention nutrients in three stage(15 day AFB, kernel filling and one month before harvest). Factors such as: dehisced nuts(%), blankness(%), number of fruit/stem cross section area, vegetative growth, leaf chlorophyll and nutrient content were determined. Treatments affected dehisced nuts properties at significant level as the highest level of dehisced nuts was detected in Ca treatment and the lowest one in control. There is not significant differences between treatments as blankness and chlorophyll content as concerned. Fruit yield / stem cross section area in two successive year had significant diffrerences. In two years the highest yield was produced in NPK and Cu treatment respectively but the lowest yield produced in mixture nutrients. All treatment affected vegetative growth significantly as the highest growth take placed in Cu treatment and the lowest growth was detected in mixture nutrients. Leaf nutrients analysis showed significant difference as Nitrogen, Phosphorus and K content between control, NPK and mixture nutrients treatment. All the nutrient were higher in NPK and mixture treatment as compared to control. Manganese content of the leaf was higher in Mn and mixture treatments than control. In conclusion , foliar nutrition can affect growth, fruit quality and alternate bearing of the trees.

Keywords: Pistacia, Alternate bearing, Blankness, Dehisced nuts, Nutrient, Foliar application