بررسی تغییرات کمی و کیفی اسیدهای چرب بذر نسترن کوهی (Rosa canina L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
این آزمایش به منظور بررسی تأثیر اقلیم جنوب غرب ایران بر کمیت و کیفیت اسیدهای چرب بذر نسترن کوهی در 5 منطقه شامل سمیرم (استان اصفهان)، کیار وگردبیشه (استان چهارمحال و بختیاری)، یاسوج و میمند (استان کهگیلویه و بویراحمد) انجام شد. استخراج روغن با دستگله سوکسله و تجزیه اسیدهای چرب با دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) صورت پذیرفت. بیشترین و کمترین درصد روغن به ترتیب از میمند (05/11%) و کیار (15/8%) بدست آمد. پنج اسید چرب عمده شناسایی شده در روغن بذور نسترن کوهی به ترتیب شامل لینولئیک، اولئیک، لینولنیک، پالمتیک و استئاریک بودند. نتایج نشان دادند که تفاوت در میزان اسیدهای چرب در مناطق تحت مطالعه معنی دار بود (01/0>P). بیشترین میزان اسید لینولئیک، اولئیک و لینولنیک به ترتیب از مناطق گردبیشه (09/52%)، سمیرم (47/40%) و کیار (47/17%) بدست آمد. کمترین میزان اسید لینولئیک، اولئیک و لینولنیک به ترتیب از مناطق سمیرم (24/37%)، گردبیشه (69/22%) و میمند (85/12%) بدست آمد. بیشترین میزان اسید پالمتیک و استئاریک به ترتیب از مناطق میمند (91/4%) و کیار (88/3%)، و کمترین مقدار اسید پالمتیک و استئاریک از سمیرم (به ترتیب 04/4% و 17/2%) حاصل شد. بیشترین و کمترین میزان اسیدهای چرب غیراشباع به ترتیب از سمیرم (65/92%) و یاسوج (07/90%) به دست آمد. اختلافات بین میزان ترکیبات اسیدهای چرب بذر نسترن کوهی در مناطق مورد مطالعه ناشی از تفاوت در فاکتورهای اقلیمی مناطق مورد مطالعه بود.

واژه‌های کلیدی: نسترن کوهی، اسیدچرب، بذر، جنوب غرب ایران

عنوان مقاله [English]

Study on Quantitative and Qualitative Changes in Fatty Acids of Dog Rose

نویسندگان [English]

  • K. A. Saeedi
  • R. Omidbaigi
چکیده [English]

Abstract
This experiment was conducted to study the effect of south-west climatic conditions on quantitative and qualitative of fatty acids in dog rose (Rosa canina L.) seeds collected from five regions including: Semirom (Isfahan Province), Kiar and Gerdbishe (Charmahal and Bakhtiari Province), Yasuj and Meymand (Kohgiluye and Boyer Ahmad Province). Oil was extracted using Soxhlet apparatus; the fatty acid composition of oil was characterized and quantified using GC. The highest and lowest oil percentage obtained from Meymand (11.05%) and Kiar (8.15%), respectively. The results confirmed the presence of five dominant fatty acids in seeds of dog rose, including: linoleic, oleic, linolenic, palmitic and stearic acid, respectively. Results showed that differences between fatty acids quantity in regions under study was significant (P