اثر تراکم گیاه و الگوی کاشت بر رشد و خصوصیات گل گلایول

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

چکیده
در این آزمایش اثر کاشت پداژه در فواصل 15، 20 و 25 سانتی متر در دو طرح کاشت مربع و مثلث بر رشد و گلدهی گلایول (رقم وایت فرندشیپ) مورد بررسی قرارگرفت. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار (هر تکرار شامل یک کرت به ابعاد 5/1× 1متر) طرح‌ریزی گردید. نتایج نشان دادند با کاشت پداژه در طرح مربع و فاصله 20 سانتی متر ارتفاع ساقه گلدهنده بطور معنی داری بیشتر از کاشت پداژه در فاصله 15 و 25 سانتی متر در هر دو طرح مثلث و مربع بود. نسبت طول قسمت گلدهنده به ارتفاع ساقه در فاصله کاشت 25 سانتی متر و طرح مربع بطور معنی داری بیشتر از فاصله کاشت 15 سانتی متر بود. بیشترین تعداد شاخه‌های گل بریده غیر اقتصادی در فاصله کاشت 15 سانتی متر و در هر دو طرح مربع و مثلث تولید گردید و افزایش فاصله کاشت موجب کاهش این شاخص در هر دو طرح کاشت گردید. در هر دو طرح کاشت مربع و مثلث افزایش فاصله کاشت موجب کاهش تعداد پداژه‌های جدید گردید و بیشترین تعداد پداژه در طرح کاشت مثلث و فاصله کاشت 15 سانتی متر تولید گردید. طرح کاشت و فاصله کاشت پداژه تأثیر معنی داری بر قطر پداژه‌های جدید و هم چنین وزن، تعداد و قطر پداژک ها، نسبت تعداد گلچه به ارتفاع ساقه گل دهنده، تعداد و طول و عرض برگ، قطر ساقه نداشتند.

واژه‌های کلیدی: تراکم، طرح کاشت، گلایول، گل بریده، گلدهی

عنوان مقاله [English]

Effects of Plant Density and Planting Pattern on Growth and Flower Characteristics of Gladiolus

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Daneshvar 1
  • Mokhtar Heidari 2
1
2
چکیده [English]

Abstract
In this research, the effects of corm culture in 15, 20 or 25 cm distances in two culture pattern of triangle and square on growth and flowering of gladiolus (Gladiolus hybrida cv. White friendship) was investigated. The experiment was carried out as factorial in completed randomize design with four replication (each replicate consist of one plot 1×1.5 m). The results showed with corm culture in triangle pattern and 25 cm distance, the height of flowering stalk was significantly more than corm culture in 15 cm distance in both triangle and square patterns. The ratio of flowering section height to stalk height in culture distance of 25 cm in both patterns were significantly higher than 15 cm culture distance. The most number of cut flowers were produced in 15 cm culture distance in both patterns and increase of culture distance caused of decreasing this index in both patterns. In both triangle and square culture patterns, increase of culture distance caused of decreasing the number of new corms and the most number of corms were obtained in 15 cm distance of triangle pattern. The culture pattern and culture distance of corm did not affect significantly on weight and diameter of new corms and also weight, number and diameter of cormlets. The treatments used were not affected significantly on ratio number of florets to height of stalk, number, height and wide of leaf and diameter of stem.

Key words: Plant Density, Culture Pattern, Gladiolus, Cut Flower, Flowering

CAPTCHA Image