تأثیر استفاده از زئولیت خام ‌و زئولیت غنی شده با NH4 بر عملکرد و کیفیت

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور مطالعه اثر بستر زئولیت در مقایسه با پرلیت بر عملکرد و کیفیت میوه گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill. cv. Beril ) در کشت هیدروپونیک، بسترهای متفاوت پرلیت، مخلوط حجمی زئولیت غنی شده با آمونیوم به همراه پرلیت و زئولیت خام و پرلیت (vz10/vp 90) به صورت کرت خرد شده و طرح بلوک کاملا تصادفی با دو محلول غذایی (محلول غذایی با فرمول کامل و محلول غذایی با 30% کاهش نیتروژن) مورد بررسی قرار گرفتند. در طول دوره رشد صفات کمی و کیفی میوه مورد ارزیابی قرار گرفتند و مشخص شد که وزن میوه ها، طول آنها و درصد اسیدیته با کاهش نیتروژن در محلول غذایی کاهش یافت؛ میوه‌های ریز (زیر 70 گرم) با کاهش نیتروژن افزایش پیدا کرد و عملکرد میوه‌ها تحت تأثیر محلول قرار نگرفت. بستر بر عملکرد میوه ها، تعداد میوه در بوته، وزن میوه، تولید میوه‌های متوسط (70-100 گرم) تأثیر معنی دار داشت و بیشترین مقدار این صفات در بستر زئولیت غنی شده و پرلیت بدست آمد. اثر متقابل محلول ضعیف شده و بستر زئولیت شارژ شده، باعث کاهش وزن میوه، درصد ماده خشک میوه و درصد ویتامین ث شد. در مورد میزان مواد جامد قابل حل، سفتی و چگالی میوه‌ها تفاوت معنی داری در بین تیمارها دیده نشد.

واژه‌های کلیدی: هیدروپونیک، بستر کشت، زئولیت، نیتروژن

عنوان مقاله [English]

The effect of using raw and NH4-zeolite on yield and quality of tomato crop at reduced nitrogen concentration solution in hydroponic

نویسندگان [English]

  • A. Esfandiari
  • T. Sadattaghavi
  • M. Banalar
  • M. Delshad
چکیده [English]

Abstract
In order to provide optimal yield and quality of tomato fruit (Lycopersicon esculentum Mill. cv. Beril), different growing media for soilless culture of tomato plants were studied. seedling of tomato (Lycopersicon esculentum Mill, cv. Beril ) were cultivated in perlite, mixture of perlite with NH4-zeolite and with raw zeolite (z:p ratio 10v:90v) and fed by two nutrient sources: a) complete nutrient solution (N+) b) nutrition solution with 30% decrease in N concentration. The experimental design was split plot with complete randomized block design. Fruit quality and yield were determined during growth. Result indicated that fruit yield, length of fruits and titrable acidity decreased and small fruits increased with reducing nitrogen in solution. Solution didn’t significally effects in yield. Fruit weight were reduced significantly with nitrogen decreasing in nutrition solution, But solution types didn’t affect on yield. Media significantly affected yield, Weight of fruit, number of fruit per plant and medium fruits (70-100g). The highest of this characteristic obtained in saturated zeolite and perlite. Interaction effect of incomplete solution and saturated zeolit media caused a reduction in weight of fruit, dry mater, small fruit ratio in yield and vitamin C in comparison to other media. There weren’t significantly difference among TSS, firmness and density.

Key words: soilless culture, media, zeolite, nitrogen