بررسی هورمون‌های جیبرلین، بنزیل آدنین و زآتین و درجه حرارت بر شکست خواب ریزغده سیب زمینی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
با توجه به این که دوران خواب در جوانه‌های ریز غده سیب زمینی یکی از عوامل محدود کننده کشت آنها پس از برداشت غده‌ها است، این آزمایش بر اساس طرح آشیانه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار با هدف یافتن موثر ترین هورمون و دما جهت شکست سریعتر خواب ریز غده سیب زمینی در بهار سال 1387 صورت گرفت. تیمارهای آزمایش شامل هورمون‌های جیبرلیک اسید (در دو سطح 5/2 و 5 میلی گرم در لیتر)، زآتین (در دوسطح 5/1 و 3 میلی گرم در لیتر )، بنزیل آدنین (در دو سطح 5 و10 میلی گرم در لیتر) و شاهد(آب مقطر) و سه تیمار دمایی 5، 10 و 15 درجه سانتی گراد بودند. نتایج نشان داد صفاتی نظیر سرعت و درصد جوانه زنی، میانگین طول جوانه، تعداد جوانه‌های فعال، وزن غده ها، بطور معنی داری (01/0(P≤ تحت تأثیر تیمار هورمونی و دمایی قرار گرفتند. در خصوص سرعت و درصد جوانه زنی تحت تیمارهای هورمونی، تفاوت معنی داری بین هورمون‌ها مشاهده نشد، اما کمترین مربوط به تیمار شاهد بترتیب با مقادیر 4/14 و11 درصد بود. بیشترین تأثیر بر میانگین طول جوانه مربوط به هورمون جیبرلین 5 میلی گرم در لیتر بود. دمای 10 درجه سانتی گراد بیشترین تأثیر را بر فعال شدن جوانه‌ها داشت. در دمای پایین تأثیر هورمون بر صفات تحت بررسی چندان قابل توجه نبود. بیشترین و کمترین کاهش وزن غده‌ها به ترتیب در دمای 5 و 15 درجه سانتی گراد حاصل شد.

واژه‌های کلیدی: سیب زمینی، خواب ریز غده، شکست خواب

عنوان مقاله [English]

Effects of Gibberellin, Benzyl adenine, Zeatine hormones and Temperature on dormancy breaking of potato minituber (Solanum tuberosum)

نویسندگان [English]

  • R. Sasani
  • H. R. Khazaei
  • Ahmad Nezami
Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
Dormancy in potato minituber buds is one of the limiting factors on planting them after harvesting. This study was undertaken in a completely randomized Nested with arrengment three replications to examine the effective hormonal and temperature treatments on rapid breaking of minitubers dormancy at 2008. Treatments included gibberellic acid (2 and 5 mg/l), benzyl adenine (5 and 10 mg/l), zeatine (1.5 and 3 mg/l) and temperature (5, 10 and 15oC). Results showed that germination rate and percentage, length of sprouts, number of active sprouts, tuber weight were affected by hormonal and temperature. Germination rate and percentage were not significantly different amoung hormones under temperature 15oc but lowest was respectively 14.4 and 11 for control. Most effect on length of sprouts was resulted in 5 mg/l gibberellic acid. Temperature 10oc had most affect on number of active sprouts. Under low temperature effect of hormones on studied was not significant. Loss of Tuber weight under low temperature (5oc) and high temperature (15oc) was high and low respectively.

Key words: Potato, Dormancy of minituber, Dormancy breaking

CAPTCHA Image