بررسی تغییرات بیوشیمیایی و پوسیدگی خاکستری در انگور رقم شاهرودی در شرایط بسته بندی با اتمسفر تعدیل یافته

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
مطالعه حاضر به منظور بررسی روند تغییرات بیوشیمیایی بافت‌های انگور رقم شاهرودی در شرایط بسته بندی در اتمسفر تعدیل یافته نسبت به شاهد و با استفاده از یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار طراحی شد. سه ترکیب گازی شامل O2 5% + CO210% (GC2) ، O215% + CO210% (GC3) و O260% + CO210% (GC4) با استفاده از دو نوع پوشش پلیمری (پلی پروپیلن و پلی اتیلن) برای نگهداری انگورها در دمای oC 1و رطوبت نسبی 90%-80 مورد استفاده قرار گرفتند. محتوای قندهای احیاگر، اسیدیته قابل تیتراسیون (TTA) و pH هر 15 روز یکبار و پس از 24 ساعت قرار گیری در دمای اتاق اندازه گیری شدند. نتایج بدست آمده از 45 روز انبار داری نشان داد که همزمان با کاهش میزان قندهای احیاگر شانس بروز آلودگی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر مشاهده شد که یک افزایش شدید در میزان قندهای احیاگر پس از ظهور آلودگی دیده می‌شود. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که افزایش زود هنگام درمیزان قندهای احیاگر در نمونه‌های بسته بندی شده با GC4 با کمترین میزان آلودگی همراه بوده است. همچنین مشخص شد که روند کاهش TTA و افزایش pH برای نمونه‌های فوق ملایم تر است.

واژه‌های کلیدی: قند‌های احیاگر، پوسیدگی خاکستری، انگور رقم شاهرودی، بسته بندی در اتمسفر تعدیل یافته

عنوان مقاله [English]

Evaluation of biochemical changes and gray mould during storage of Shahroodi table grapes under modified atmosphere packaging

نویسندگان [English]

  • A. Mosayyebzadeh
  • Y. Mostofi
  • M. Javan Nikkhah
  • Z. Emam Jome
چکیده [English]

Abstract
The present research was conducted to evaluate the biochemical changes trends of Shahroodi table grapes tissues in a factorial experiment on the basis of completely randomized design with three replications under modified atmosphere packaging compared to the controls. Three gas combinations including 10%CO2+5%O2 (GC2), 10%CO2+15%O2 (GC3) and 10%CO2+60%O2 (GC4) using two types of polymeric films (polypropylene and polyethylene) were used to store grapes at 1 oC and 80-90% RH. The content of reducing sugars, total titratable acidity (TTA) and pH of fruit juice were measured every 15 days following the placing of fruits for 24 hrs at room temperatures. The results of 45 days storage showed that along with decreased reducing sugars content the infection incidence has been increased. On the other hand a sharp increase in reducing sugars content was observed after infection incidence. Our results showed that the early increase of reducing sugars content in the fruits of GC4 occurred along with less infection. In addition, it was observed that the decrease of TTA and increase of pH showed slower trends in these samples.

Key words: Reducing sugars, Gray mould, Shahroodi Table Grapes, Modified atmosphere packaging

CAPTCHA Image