اثر جیبرلیک اسید بر تاخیر در گلدهی زردآلو رقم عسگر آباد

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
این آزمایش با هدف به تاخیر انداختن زمان گلدهی به منظور عدم مواجه گلهای درختان زردالو با سرمای دیررس بهاره انجام شده است. در این راستا و با استفاده از اسید جیبرلیک به دو صورت خالصGA3 وناخالص(برلکس) در غلظتهای مختلف (0 ،50 ، 100 ، 200و300 میلی گرم در لیتر) محلول پاشی در دو زمان (1/6/86 و1/7/86) بردرختان زردآلو رقم عسگر آباد در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دکتر نخجوانی ارومیه انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور (زمان و غلظت محلولپاشی ) در سه تکرار انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر اسید جیبرلیک به صورت خالص و ناخالص بر تاخیر در گلدهی در سطح آماری یک درصد بسیار معنی دار بود و مطابق نتایج حاصله اسیدجیبرلیک با غلظت50 ppm در اول مهر ماه به عنوان تیمار برتر 7 روز تاخیر در گلدهی ایجاد نمود. مطابق نتایج حاصل، کاربرد جیبرلیک اسید باعث افزایش درصد تشکیل میوه و کاهش وزن میوه شد. همچنین اثر زمان و غلظت محلول پاشی بر میزان مواد جامد محلول (قند میوه) معنی دار و میزان قند میوه در تیمار هائیکه تاخیر در گلدهی ایجاد کرده بودند، کاهش یافته بود.

واژه های کلیدی: تنظیم کننده رشد گیاهی، دیرگلدهی،کیفیت میوه، زردآلو

عنوان مقاله [English]

Effect of Giberelic Acid on Flowering Delay Apricot (cv. Asgarabad)

نویسندگان [English]

  • Gh. Hassani
  • Sh. Jalilzade
چکیده [English]

Abstract
The goal of this experiment was to save apricot flowers from late spring frost damage. This experiment was conducted during 2007-2008 to examine the effect of application of different concentrations of gibberellic acid in two forms pure (GA3) and impure (Berelex) at (0, 50, 100, 200, 300 mgL-1) at 23 August and 23 September to delay flowering in apricot Asgarabad cultivar. A factorial experiment with two factors (time and concentration of spray) was conducted in layout of randomized complete blocks design (RCBD) with 3 replications. Results showed that the effect of both of pure and impure gibberellic acid on delaying flowering were significant. According to the results, 50 mgL-1 of gibberellic acid applied at 23 September was the best treatment which delayed full bloom about 7 days. Application of Gibberellic acid increased fruit set, but reduced fruit weight. Effect of time and concentration of GA3 spray was significant on TSS so that in treatments delaying flowering, the TSS of fruits decreased.

Keywords: plant growth regulators, Late blooming, Fruit quality, Apricot