اثر پاکلوبوترازول و سایکوسل بر رشد رویشی و گلدهی کوکب کوهی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

چکیده
کند کننده های رشد انواع جدیدی از مواد آلی شیمیایی هستند که باعث افزایش دوره گلدهی، افزایش میزان کلروفیل،افزایش مقاومت به خشکی، سرما وگرما و آلودگی های هوا، افزایش تعداد انشعاب، افزایش تعداد گل و کاهش رشد رویشی می‌شوند. از جمله این مواد می‌توان به سایکوسل و پاکلوبوترازول اشاره کرد. به منظور ارزیابی اثر سایکوسل و پاکلوبوترازول بر رشد رویشی و گلدهی کوهب کوهی، آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع گیاه، تعداد و سطح برگ، تعداد و قطر گل، تعداد و طول انشعاب، میزان نسبی کلروفیل برگ ها، دوره گلدهی، وزن تر و خشک ریشه، تعداد، قطر و طول ریشه، میزان قند ریشه و اندام هوایی بودند. نتایج نشان داد تیمار پاکلوبوترازول30 میلی گرم در لیتر سبب کاهش معنی دار تعداد برگ نسبت به شاهد گردید. همچنین تیمار سایکوسل 2000 میلی گرم در لیتر میزان نسبی کلروفیل برگها، دوره گلدهی و قطر ریشه را تا حد معنی داری نسبت به شاهد افزایش داد. تیمار سایکوسل 500 میلی گرم در لیتر و پاکلوبوترازول 5 میلی گرم در لیتر نیز سبب کاهش معنی دار تعداد گل نسبت به شاهد گردیدند. همه تیمارها به غیر از تیمار سایکوسل 500 میلی گرم در لیتر باعث کاهش معنی دار سطح برگ در مقایسه با شاهد شدند. ارتفاع گیاه، تعداد انشعاب، قطر گل، طول انشعاب، وزن تر و خشک ریشه، تعداد و طول ریشه و میزان قند ریشه و اندام هوایی نیز تحت تأثیر هیچ کدام از تیمارها قرار نگرفتند و با شاهد تفاوت معنی داری نشان ندادند.

واژه های کلیدی: پاکلوبوترازول، سایکوسل، کوکب کوهی، رشد رویشی و گلدهی

عنوان مقاله [English]

Effect of Paclobutrazol and Cycocel on Vegetative Growth and

نویسندگان [English]

  • Maryam Hojjati
  • Nematollah Etemadi
  • Bahram Baninasab
Isfahan University of Technology
چکیده [English]

Abstract
Growth retardants are new chemical organic compounds that increase period of flowering, leave chlorophyll, lateral shoot number, flower number and decrease vegetative growth. They also increase dry, cold and heat tolerance. Paclobutrazol and Cycocel are examples of these compounds. This study was conducted to evaluate the effect of Paclobutrazol and Cycocel on some quantitative and qualitative traits of Rudbeckia. Plants transplanted at Horticulture Department Farm, College of Agriculture, Isfahan University of Technology. The experiment was conducted based on randomized completed block design with 3 replications. Traits were studied included height, leaf and flower number, lateral shoot number, flower diameter, lateral shoot length, leave chlorophyll, the period of flowering , root fresh and dry weight, leaf area, root number, diameter and length, root and shoot carbohydrate. Results showed that Paclobutrazol 30 ppm reduced leaf number. Cycocel 2000 ppm produced the most leave chlorophyll, the period of the flowering and root diameter. Paclobutrazol 5 ppm and Cycocel 500 ppm reduced flower number. All treatments except Cycocel 500 ppm significantly reduced leaf area. There were no significant difference between treatments related to height, lateral shoot number, lateral shoot length, flower diameter, root fresh and dry weight and root and shoot carbohydrate.

Keywords: Rudbeckia, Paclobutrazol, Cycocel, Vegetative growth, Flowering