بررسی تاثیر افزایش دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل جعفری( Tagets tenuifolia) در شرایط گلخانه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 فردوسی

چکیده

چکیده
گل جعفری ازجمله گیاهان زینتی است که در حاشیه کاری و به عنوان گل بریده مورد استفاده قرار میگیرد. به منظور مطالعه صفات آناتومیکی، مورفولوژیکی و زودرسی نشاهای این گیاه، آنها در غلظت‌های شاهد (350)،700، 1050، و 1400 میکرو مول بر مول دی اکسید کربن قرارگرفتند. این آزمایش بصورت طرح آزمایشی کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت و صفاتی نظیر قطر ساقه، تعداد برگها، ارتفاع، میزان کلروفیل، تراکم روزنه، تراکم سلول های اپیدرمی، شاخص روزنه، طول وعرض روزنه، اندازه روزنه، طول و عرض سلول های محافظ، سطح کل برگ و وزن خشک اندام هوایی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد، غلظت‌های بالای دی اکسید کربن بیشتر صفات مورد مطالعه را تحت تاثیر قرار داد. اما غلظت 700 میکرو مول بر مول دی اکسید کربن بیشترین اثر را بر صفات مورد مطالعه داشت. بطوریکه میانگین قطر ساقه 69 درصد و ارتفاع ساقه را نسبت به میانگین شاهد به بیش از دو برابر افزایش داد. همچنین غلظت‌های بالای دی اکسید کربن بطور معنی داری سبب افزایش تراکم روزنه و سلول‌های اپیدرمی، طول و اندازه روزنه، طول سلول‌های محافظ، سطح برگ و وزن خشک گیاه گردید (P=0.01). غلضت 700 میکرو مول بر مول دی اکسید کربن سبب تسریع گلدهی به مدت 15 تا 20 روز نسبت به گیاهان شاهد گردید.

واژه های کلیدی: گل جعفری، دی اکسید کربن، صفات آناتومیکی و موفولوژیکی

عنوان مقاله [English]

Study the Effect of High Level of CO2 Concentrations on Anatomical and Morphological Traits in Marigold (Tagets tenuifolia)

نویسندگان [English]

  • mahmoud shour 1
  • majid zargarian 2
  • S. Bostani
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 -
چکیده [English]

Abstract
Marigold is one of the most important ornamental plants, cultured as cut flower and edge plants. In this study anatomical and morphological traits, and also earliness of marigold transplants were examined. Treatments were 350µmol mol-1 (as control), 700, 1050 and 1400µmol mol-1 CO2. The experiment conducted as a randomized complete block design (RCBD) with 3 replications. Studied traits were diameter of stem, number of leaves, high of stem, chlorophyll rate, stomatal density, epidermal cell density, stomatal index, stomatal length and width, stomatal size, guard cell length and width, leaf area, total and air dried weight. Results showed that all traits were affected by high level of CO2, but CO2 at 700µmol mol-1 had the highest effects on the traits. The mean of stem diameter (69%) and plant height (2 folds) increased in compared to control at 700µmol mol-1. The leaves number, stomatal density, epidermal cells, length and size of stomatal, length of cell guard, total of leaf area and dried weight of plants increased at the highest level of CO2. The flowering of plants accelerated about 15 – 20 days, than that of control at 700µmol mol-1 CO2.

Keywords: Marigold, CO2 , Anatomical and morphological traits, Flowering

CAPTCHA Image