بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی-سازی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
گیاه نوروزک ((Salvia leriifolia در رویشگاههای طبیعی خراسان از قابلیت های خوبی برای اهلی شدن برخوردار است. به منظور بررسی تاثیر آرایش و عمق کاشت در سبز شدن بذور و استقرار گیاهچه آن، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. متغیرهای اندازه گیری شامل درصد سبز شدن بذور، تعداد روز تا سبز شدن و درصد بقاء گیاهچه بوده است. نتایج نشان داد که درصد سبز شدن بذور تحت تاثیر آرایش کاشت و اثر متقابل آرایش و عمق کاشت (p

عنوان مقاله [English]

A Study of the Effect of Seed Sowing Design and Depth on Seedling Emergence and Viability in Order to Domestication Nowruzak (Salvia leriifolia Benth.)

نویسندگان [English]

  • H. Pour
  • S.H. Nemati
  • A. Tehranifar
  • M. Shoor
  • M.R. Jowharchi
چکیده [English]

Abstract
Nowruzak (Salvia leriifolia) of Lamiaceae family has a good capability for domestication in Khorasan’s natural habitats. In order to investigate the effect of sowing design and depth in seedling emergence and permanence, a split plot experiment based on a randomized complete block design was performed with three replications. Results indicated sowing design in all three parameters, sowing depth in number of days for emerging were significantly differents (p