بررسی اثر غلظت های متفاوت تیدیازورون و کینتین بر باززایی و پرآوری ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم رداکسپلوژن

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
بدلیل اهمیت گیاه ژربرا در تولیدات گیاهان زینتی و نیاز روز افزون به ازدیاد ارقام و خصوصیات جدید وارداتی، در این تحقیق ریزازدیادی آن مورد بررسی قرار گرفت تا میزان مناسب استفاده از غلظت هورمون تیدیازورون برای باززایی و همچنین غلظت مناسبی از هورمون کینتین در مرحله پرآوری تعیین گردد. برای باززایی شاخساره از رقم رداکسپلوژن، ریزنمونه های کاپیتولا، در محیط کشت MS حاوی غلظت های 25/0، 5/0، 75/0 و 1 میلی گرم در لیتر تیدیازورون کشت شدند و درصد باززایی از 30 روز بعد از کشت تا روز 75 هر 15 روز یک بار محاسبه گردید. در مرحله پرآوری اثر غلظت های 4، 6 و 8 میلی گرم در لیتر کینتین در محیط کشت مورد بررسی قرار گرفت، صفات وزن تر و تعداد برگ هر شاخساره در دو مرحله هر یک به فاصله 22 روز ارزیابی شدند. در مرحله ریشه زایی شاخساره ها در محیط کشت فاقد هورمون قرار گرفتند. بیشترین باززایی در غلظت های 75/0 و 1 میلی گرم در لیتر تیدیازورون به میزان 39 درصد، 60 روز پس از کشت حاصل شد. در پرآوری و در مرحله اول اندازه گیری، افزایش وزن ریزنمونه در تیمار 6 میلی گرم در لیتر کینتین بیشتر بود و در مرحله دوم، بیشترین افزایش وزن در تیمار 4 میلی گرم در لیتر کینتین ثبت گردید، همچنین در هر دو مرحله، بیشترین تعداد برگ درتیمار 6 میلی گرم در لیتر کینتین بدست آمد. همچنین 87 درصد گیاهچه ها پس از یک ماه در محیط کشت ریشه زایی فاقد هورمون، ریشه دار شدند.

واژه های کلیدی: ژربرا، کشت بافت، تیدیازورون، کینتین

عنوان مقاله [English]

Effects of TDZ and Kinetin on Regeneration and Proliferation ofGerbera hybrida cv. Red Explosion.

نویسندگان [English]

  • Z. Ghayoor Karimiani
  • A. Bagheri
  • .M Jafar Khani Kermany
  • Gh. Davarynejad
چکیده [English]

Abstract
Gerbera is one of the most demanded plants in commercial cut flowers plants. Optimizing the micro-propagation of new cultivars is therefore important. In this research “Red Explosion” cultivar was used and Capitola (as explants) were directed to a modified solid Murashigue and Skoog medium with four concentration of TDZ (0.25, 0.50, 0.75 and 1.00 mgL-1) for regeneration. Three concentration of kinetin (4, 6 and 8 mgL-1) were applied and plantlets were transferred to free hormone medium for rooting. Number of new leaves produced, and fresh mass accumulation of cultured plantlets were used to determine the growth rate at 20 and 40 days after culture. Results showed that maximum shoot regeneration was occurred in 0.75 and 1.0 mgL-1TDZ. In proliferation stage first 20 days maximum increase in fresh weight in 6 mgL-1 kinetin and in second 20 days after culture in medium contained 4mgL-1 kinetin were observed. The highest number of new leaves was produced on the medium containing 6 mgL-1 kinetin and 87% of plantlets rooted after one month.

Key words: Gerbera, Tissue culture, Thidiazuron, Kinetin