اثر کاربرد گوگرد به همراه مایه تلقیح تیوباسیلوس و کود دامی بر میزان عناصر غذایی برگ و شاخص های رشد رویشی نهال های خرما رقم برحی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
خاک های اغلب مناطق ایران، بویژه نخلستان ها، جزء خاکهای آهکی محسوب می شود. بالا بودن pH این نوع خاکها، تثبیت عناصر غذایی و کاهش جذب آن توسط گیاه درپی داشته است. یافته های محققین تاکنون نشان داده که کاربرد گوگرد در خاک و اکسایش آن، باعث کاهش موضعی pH در منطقه ریزوسفر گیاه و افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی توسط گیاه گردیده است. این آزمایش با هدف مطالعه اثر کاربرد گوگرد پودری به همراه مایه تلقیح تیوباسیلوس و با نسبت های مختلف از کود دامی بر میزان عناصر غذایی برگ و شاخص های رشد رویشی خرمای رقم برحی در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی شامل 4 تیمار و 4 تکرار ( هر تکرار شامل 2 درخت) بر روی 32 نهال حاصل ازکشت بافت، به مدت 3 سال در اهواز اجرا گردید. تیمار های آزمایشی عبارت بودند از: تیمار 1= تیمار شاهد، شامل مصرف 40 کیلوگرم کود دامی برای هر نهال بر اساس توصیه عمومی منطقه، تیمار 2= تیمار شاهد بعلاوه گوگرد پودری به میزان 10 درصد وزنی کود دامی مورد استفاده و مایه تلقیح تیوباسیلوس، تیمار 3 = تیمار شاهد بعلاوه گوگرد پودری به میزان 20 درصد وزنی کود دامی مورد استفاده و مایه تلقیح تیوباسیلوس و تیمار4= تیمار شاهد بعلاوه گوگرد پودری به میزان 30 درصد وزنی کود دامی مورد استفاده و مایه تلقیح تیوباسیلوس. نتایج نشان داد کاربرد گوگرد به همراه مایه تلقیح تیوباسیلوس و با نسبت های مختلف از کود دامی توانسته است توانایی نخل خرما در جذب عناصر غذایی از جمله فسفر، پتاسیم، روی و منگنز از خاک افزایش داده و در نهایت باعث بهبود وضعیت تغذیه ای آن گردد. بهبود وضعیت تغذیه نهال ها، افزایش شاخص های رشد شامل تعداد و طول برگ، تعداد و طول برگچه و ارتفاع نهال و در مجموع تسریع در رشد رویشی نهال در پی داشته است. از بین تیمار های آزمایشی، تیمار 2 با مصرف میزان گوگرد کمتر نسبت یه سایر تیمار های حاوی گوگرد و بیشترین تاثیر مثبت بر میزان عناصر غذایی برگ و خصوصیات رشد رویشی نخل خرما به عنوان بهترین تیمار معرفی گردید.

واژه های کلیدی: نخل خرما، گوگرد پودری، مایه تلقیح تیوباسیلوس، رشد رویشی

عنوان مقاله [English]

Effect of Applying of Sulfur Along with Thiobacillus Inoculant and Manure on Leaf Nutrient Contents and Vegetative Growth Characteristics in Date Palm ‘Barhee’

نویسندگان [English]

  • H. Dialami
  • A. Mohebbi
چکیده [English]

Abstract
Date palm, Phoenix dactylifera, is one of the most important horticultural crops in Iran. The most soils in Iran, especially those cultivated with palm, are calcareous with high pH. The high pH of soil causes reduction of nutrient elements absorption. Findings of researches show that application of elemental sulfur along with Tiobacillus bacteria in soil, due to sulfur oxidation, reduce local pH in rizosphere area and consequently increase nutrient element availability for plant. In order to study the effect of application of sulfur along with Thiobacillus inoculants and manure on leaf nutrient contents of leaf and vegetative growth characteristics in Date Palm ‘Barhee’ an experiment was carried out using randomized completed block design with four treatments and four replications (each replication consisted of two date palm seedlings) during three years in Ahvaze (Khuzestan Province). The treatments were: T1= Control, which consisted of application of 40 kg manure based on general recommendation for each tree, T2 = T1 + application elemental sulfur as 10 % of manure + Thiobacillus inoculants, T3 = T1 + application elemental sulfur as 20 % of manure + Thiobacillus inoculants and T4 = T1 + application elemental sulfur as 30 % of manure + Thiobacillus inoculants. The results showed that application of elemental sulfur along with Thiobacillus inoculants and manure was improved plant ability to uptake mineral nutrients such as P, K, Zn and Mn as comparison with the control treatment of soil. Improving plant mineral nutrients caused increasing vegetative growth characteristics such as number and length of leaf, number and length of leaflet, height of Date palm seedlings. Treatment 2, including: application of 40 kg manure, 4 kg elemental sulfur and Thiobacillus inoculants in soil at planting time, due to least application of sulfur as comparison with the other treatments of sulfur application and the highest leaf nutrient contents and vegetative growth characteristics of Date palm seedlings was the best treatment and for application is recommended.

Keywords: Date palm, Elemental sulfur, Thiobacillus inoculant, Vegetative growth