نقش فیزیولوژیکی و تغییرات بیوشیمیائی شش رقم زیتون(Olea europaea L.) در برابر تنش خشکی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
خشکی از جمله تنش های محیطی مهم است که بر رشد و نمو گیاهان اثر منفی می گذارد. برای شناخت فیزیولوژی مقاومت به تنش خشکی گیاه زیتون که در شرایط گلخانه با دو سطح شاهد و تیمار تنش خشکی (-1/5 MPa) بر اساس آزمایش فاکتوریل در قالب بلوک های تصادفی در سه تکرار بر روی 6 رقم زیتون ( زرد، روغنی، فیشمی، نبالی، آربکین و گوردال) طی سه مرحله متناوب (تنش و آبیاری مجدد) بر روی نهال های دو ساله اعمال گردید. در این پژوهش برخی شاخص هائی مانند پروتئین، آنزیم پراکسیدار و آسکوربیت پراکسیداز و میزان بتائین، کلروفیل و تعداد روزنه ها در واحد سطح برگ اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش تنش خشکی میزان پروتئین محلول کل کاهش یافت و میزان آن در ارقام مختلف زیتون متفاوت بود. همچنین تنش خشکی موجب تجمع معنی دار میزان آنزیم پراکسیداز در برگ گیاه زیتون شد. بر اساس نتایج بیوشیمیائی از این آزمایش زیتون گوردال و زرد به عنوان ارقام مقاوم به خشکی در مقایسه با سایر ارقام مشخص شد. همچنین میزان بتائین در تمام ارقام تحت تنش خشکی نسبت به گیاهان شاهد افزایش معنی دار نشان دادند. میزان کلروفیل b , a و کل نیز در کلیه ارقام زیتون تحت تنش کاهش نشان داد، بطوریکه در ارقام گوردال و نبالی میزان کلروفیل نسبت به دیگر ارقام کاهش داشته است. در بررسی تعداد روزنه ها مشخص شد که با اعمال تنش خشکی بر تراکم روزنه ها افزوده گردید و افزایش تراکم روزنه ها در ارقام گوردال و روغنی کاملا مشهود بود. می توان نتیجه گرفت که ارقام نبالی و گوردال در مقایسه با دیگر ارقام مقاومت نسبتا بالائی به خشکی دارند.

واژه های کلیدی: زیتون، تنش، آنزیم پراکسیداز، بتائین، کلروفیل

عنوان مقاله [English]

Physiological Characteristic and Biochemical Changes Six Olive (Olea europaea L.) Cultivars under Drought Stress

نویسندگان [English]

  • M.M. Zarrabi
  • A. Talaai
  • A. Soleimani
  • R. Haddad
چکیده [English]

Abstract
Drought is one of the important environmental stresses affecting plants growth. In order to determine olives molecular tolerance to drought in greenhouse conditions, a factorial experiment was carried out based on randomized complete block design with two factors including stress with two levels: control and treatment, - 1.5 MPa and olive cultivars with six levels (Nabali, Gordal, Arbequine, Zard, Roghani and Feshomi) with three replications. In this study, some indices, such as protein, content peroxidase enzymes, ascorbate peroxidase, betaine content, chlorophyll and the number of stomata were measured. Results showed that drought stress reduced the total soluble protein content and it was different in various cultivars. Also drought stress caused a significant accumulation of peroxidase enzyme in olive leaves. Biochemical results showed that Gordal and Zard cultivars were more tolerant in comparison to other cultivars. The Betaine content showed a significant difference in the drought stress treated cultivars compared to the control ones. Chlorophyll a and b and the total chlorophyll content decreased under stress and this reduction was more in Gordal and Nabali than the other cultivars. Stomata density decreased under drought stress. An increase in stomata density appeared in Gordal and Roghani cultivars. It could be concluded that Nabali and Gordal cultivars are relatively more tolerant to drought stress.

Keywords: Olive, Stress, Peroxidase enzyme, Betaine, chlorophyll