بررسی نقش قارچ های گرمادوست در کمپوست قارچ خوراکی دکمه ای سفید

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
در فرایند کمپوست‌سازی برای قارچ خوراکی دکمه ای سفید علاوه بر اینکه واکنش های شیمیایی ترکیبات پیچیده موجود در کاه و کلش را به ترکیبات ساده و قابل جذب برای قارچ خوراکی و میکروارگانیسم‌های گرمادوست تبدیل می‌کنند، میکروارگانیسم‌های گرمادوست معینی شامل آکتینومیست‌ها، قارچ‌های گرمادوست و باکتری‌های گرمادوست یک محیط انتخابی برای رشد میسلیوم قارچ تولید می‌نمایند. میکروارگانیسم‌های گرمادوست، ازت و مواد معدنی را در طی فرآیند کمپوست‌سازی در خود انباشته کرده و در نهایت بیوماس میکروبی آنها به عنوان منبع غذایی به مصرف قارچ دکمه‌ای خوراکی (Agaricus bisporus) می‌رسد. این پژوهش به منظور شناسایی قارچ‌های گرمادوست مؤثر در بهبود رشد میسلیوم این قارچ انجام شد. برای این منظور قارچ‌های گرمادوست از کمپوست جداسازی و توسط مارکرهای ITS1، ITS4 و S rDNA 8/5شناسایی شدند. سپس اثر آنها بر تسریع و تحریک رشد میسلیوم قارچ A. bisporus مورد بررسی قرار گرفت. قارچ های گرمادوست شناسایی شده، ایزوله‌های تیپ 2 Scytalidium thermophilum بودند. حضور این قارچها در محیط کشت باعث چند برابر شدن رشد میسلیوم A. bisporus شد. مشاهدات میکروسکوپی نشان داد که میسلیوم قارچ خوراکی از میسلیوم های قارچ .S. thermophilum تغذیه می‌کند. فراهم نمودن ترکیبات و شرایط محیطی کمپوست برای رشد بهینه این قارچ، به طور مؤثری باعث افزایش عملکرد قارچ خوراکی دکمه ای خواهد شد.

واژه های کلیدی: کمپوست‌سازی، بیوماس میکروبی Agaricus bisporus ، ITS1، ITS4، Scytalidium thermophilum

عنوان مقاله [English]

Study the Role of Thermophilic Fungi in Composting for The White Button

نویسندگان [English]

  • M. Farsi
  • P. Taheri
  • A. Kordiani
چکیده [English]

Abstract
In composting process for the white button mushroom, in addition to chemical reactions of complex compounds present in straw, which provide simple compounds for the mushroom, thermophilic microorganisms, having accumulated N2 and inorganic matter during the composting processes, offer the microbial biomass as a secondary nutritional source to be consumed by the fungus Agaricus bisporus. This work was aiming at identifying the thermophilic fungi promoting A. bisporus' mycelia growth. Theremophilic fungi were isolated from mushroom compost, and pre-colonized separately on sterile compost in test tubes as well as on compost extract – glucose agar plates; and beneficial effect of each fungus was evaluated regarding growth promotion and extension rate stimulation of Agaricus bisporus mycelia. Identification of the fungi was achieved by morphological methods and molecular means (i.e. the universal primers ITS1 and ITS4 used for amplification of the ITS1, 5.8S and ITS2 region of the rDNA repeat unit). The thermophilic fungi were identified as type 2 isolates of Scytalidium thermophilumm. The results indicated a significant increase in mycelial growth of Agaricus bisporus, compared to the control, on both pre-colonized sterile compost in test tubes and compost extract – glucose agar medium (p < 0.05). It was observed that Agaricus bisporus mycelia feed on Scytalidium thermophilumm. Providing appropriate condition for growth of Scytalidium thermophilumm will increase the yield of Agaricus bisporus considerably.

Keywords: Agaricus bisporus, Scytalidium thermophilium, Composting, microbial biomass, ITS1, ITS4