اثرات هرس و تراکم بوته روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
مقایسه عملکرد کمی و کیفی سه رقم خیار گلخانه ای شامل سینا (Sina)، آمیرال (Amyral) و نگین (Negin) به صورت آزمایش فاکتوریل 3×3×3 در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه نوع هرس (الف- حذف تمام ساقه‌های فرعی از روی ساقه اصلی، ب- باقی گذاشتن یک گره و یک برگ بعد ازآن روی تمام شاخه‌های فرعی و ج- باقی گذاشتن دو گره و یک برگ بعد از آن روی تمام شاخه‌های فرعی) و سه سطح تراکم (الف-8/1 بوته در متر مربع، ب- 1/2 بوته در متر مربع و ج- 4/2 بوته در متر مربع) در شش تکرار برای صفات عملکرد، تعداد میوه در بوته، تعداد میوه نافرم در بوته و متوسط وزن میوه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر هرس روی همه صفات مرتبط با عملکرد در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود. میانگین عملکرد در متر مربع برای سطوح مختلف تراکم اختلاف معنی داری را در سطح احتمال 1 درصد نشان داد. همچنین اثر متقابل هرس و رقم بر روی شاخص‌های عملکرد در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود. بیشترین عملکرد در متر مربع و عملکرد در هر بوته مربوط به تیمار هرس نوع سوم (باقی گذاشتن دو گره و یک برگ بعد از آن روی شاخه‌های فرعی) به ترتیب با 2/16 کیلوگرم در متر مربع و 75/7 کیلوگرم در هر بوته بود. از طرفی تراکم 4/2 بوته در متر مربع نیز، بالاترین عملکرد در متر مربع را با میانگین 6/15 کیلوگرم در متر مربع به خود اختصاص داد. اثر رقم نیز روی تمام صفات مورد مطالعه، به جز تعداد میوه نافرم در بوته، معنی دار شد. مقادیر عملکرد در متر مربع و عملکرد بوته به ترتیب در رقم نگین 2/15 کیلوگرم در متر مربع و 27/7 کیلوگرم در بوته بود که نسبت به دو رقم دیگر برتری معنی داری داشت. در رقم آمیرال این مقادیر به ترتیب 5/13 کیلوگرم در متر مربع و 45/6 کیلوگرم در بوته و در رقم سینا 14 کیلوگرم در متر مربع و 66/6 کیلوگرم در بوته بوده است. تعداد میوه نافرم با باقی گذاشتن گره‌های بیشتر روی شاخه‌های فرعی افزایش معنی داری را نشان داد که نشان می دهد میوه‌های نافرم بر روی شاخه‌های فرعی نسبت به ساقه اصلی بیشتر تشکیل می شوند. همچنین تفاوت در نوع هرس نشان داد که متوسط وزن میوه‌های قرار گرفته بر روی ساقه اصلی بیشتر از میوه‌های تشکیل شده روی ساقه‌های فرعی بود.

واژه‌های کلیدی: خیار گلخانه ای، هرس، تراکم، رقم، عملکرد

عنوان مقاله [English]

The Effect of Pruning and Spacing on Yield Related Traits of Three Greenhouse Cucumber Cultivars

نویسندگان [English]

  • S.H. Nemati
  • A.A. Esmaili
  • Gh. Davarynejad
  • M. Farsi
چکیده [English]

Abstract
The quantative and qualitative yield comparison of three cucumber F1 cultivars including' Sina, Amyral, and Negin was evaluated using 3×3×3 factorial experimental design with six replication. Three types of pruning treatments were applied; cutting down all branches on main stem (b1), leaving one node and the leaf next to it on all branches (b2), leaving two node and the leaf next to them on all branches (b3) and three plant spacing levels (a1: 1.8 plant / m², a2: 2.1 plant / m², a3: 2.4 plant / m²) were studied. The effect of different pruning treatment on yield related traits was highly significant. The average yield with different plant density showed highly significant differences. The interactive effect of pruning and cultivars on yield related traits was also significant. The highest yield per m² and production per plant were found in third pruning treatment (leaving two nodes and the leaf next to them on all branches) with 16.2 kg/m² and 7.75 kg /pl., respectively. On the other hand, spacing of 2.4 plant /m² was the highest yield of 15.6 kg/m². The effect of cultivar on all studied traits in this experiment was significant differences except for number of diformed fruits per plant. The resalt showed that negin cultivar produced the highest yield per m² and production per plant with 15.2 kg/m² and 7.27 kg/pl. respectively. The number of diformed fruits was higher on lateral branches than those on main stems. The fruit on main stems were also found heavier than those on lateral branches.

Keywords: Greenhouse cucumber, Pruning, Plant spacing, Cultivar, Yield