بهبود کارایی مصرف آب با مدیریت زمان آبیاری (محلول دهی) در کشت بدون خاک توت-فرنگی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
ظرفیت نگهداری پایین آب بسترهای مورد استفاده در سیستم های کشت بدون خاک باعث افزایش هدررفت آب و تنش در این کشت ها می شود. تنظیم دور آبیاری و مدیریت محلول رسانی می تواند سبب کاهش مشکلات احتمالی گردد. در این تحقیق مدیریت آبیاری (محلول دهی) در کشت بدون خاک توت فرنگی گلخانه ای مورد مطالعه قرار گرفت تا واکنش گیاه به شیوه محلول رسانی ارزیابی گردد. بدین منظور مقدار کل آب مورد نیاز گیاه محاسبه شد و به دو صورت یکباره در اول صبح و تقسیم به دفعات مکرر (آبیاری تدریجی) طی چهار مرحله ساعات 8، 10، 12، و14 در اختیار گیاهان قرار گرفت. نتایج نشان داد آبیاری تدریجی در روز باعث بهبود رطوبت بستر، کاهش مقاومت روزنه ای و بهبود پتانسیل آب برگ و در نتیجه افزایش عملکرد توت فرنگی می شود. با استفاده از این تکنیک کارایی مصرف آب توت فرنگی در کشت بدون خاک بهبود یافت.

واژه های کلیدی: محلول دهی، مقاومت روزنه ای، پتانسیل آب برگ، عملکرد توت فرنگی

عنوان مقاله [English]

Improvement of Water Use Efficiency by Management of Irrigation Time in soil less Culture of Strawberry

نویسندگان [English]

  • M. Delshad
  • R. Alfatahi
  • T.S. Taghavi
  • M. H. Parsinejad
چکیده [English]

Abstract
Low water holding capacity of soilless substrates increases water stress and waste of nutrient solution. Irrigation time management can reduce such problems. In this research, responses of hydroponically cultured greenhouse strawberries were evaluated under different irrigation schedules. In first step, plant daily water need was estimated and then delivered to plants through two methods: One time irrigation (total amount delivered to plants at early morning) and multiple irrigation in which the amount of nutrient solution divided in to 4 parts and delivered to plants during day. Result showed that graduate irrigation could improve medium moisture status, reduce stomatal resistance, improve leaf water potential and finally increase yield and plant water use efficiency.

Keywords: Irrigation, Stomatal resistance, Leaf water potential, Strawberry yield