تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی رازیانه، آزمایشی بصورت طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل 4 کود بیولوژیک و تلفیق های دوگانه آنها به شرح زیر بود : 1- تیمار شاهد (بدون هیچ تیمار کودی)، 2- باکتری سودوموناس (گونه Pseudomonas putida)، 3- باکتری ازتوباکتر (گونه Azotobacter chroococcum )، 4- کمپوست، 5- ورمی کمپوست، 6- ترکیب سودوموناس و ازتوباکتر، 7- ترکیب سودوموناس وکمپوست، 8- ترکیب سودوموناس و ورمی کمپوست، 9- ترکیب ازتوباکتر و کمپوست، 10- ترکیب ازتوباکتر و ورمی کمپوست، 11- ترکیب کمپوست و ورمی کمپوست. کلیه تیمارهای مورد آزمایش از نظر درصد و عملکرد اسانس و میزان آنتول، لیمونن، فنکون و استراگول موجود در اسانس اختلاف معنی داری نشان دادند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که بیشترین و کمترین درصد اسانس به ترتیب در تیمارهای شاهد (9/2) و ورمی کمپوست+ازتوباکتر (2/2) حاصل شد. بیشترین عملکرد اسانس (9/29 لیتر در هکتار) و میزان آنتول در اسانس (7/69%) و کمترین میزان لیمونن (84/4%)، فنکون (14/6%) و استراگول (78/2%) در اسانس در تیمار مخلوط کمپوست و ورمی کمپوست بدست آمد. کلیه تیمارهای کودی مورد استفاده عملکرد و درصد آنتول را نسبت به تیمار شاهد بصورت معنی داری افزایش دادند. بیشترین میزان لیمونن، فنکون و استراگول موجود در اسانس و کمترین میزان آنتول در تیمار شاهد حاصل شد.

واژه‏های کلیدی: رازیانه، آنتول، ازتوباکتر، استراگول، سودوموناس، لیمونن، فنکون، کمپوست، ورمی کمپوست

عنوان مقاله [English]

The Effect of Application of Organic and Biological Fertilizers on Quantity and Quality Essential Oil of Foeniculum vulgare Mill. (Fennel)

نویسندگان [English]

  • R. Moradi
  • M. Nasiri Mahallati
  • P. Rezvani Moghaddam
  • A. Lakzian
  • A. Nezhadali
چکیده [English]

Abstract
In order to evaluate the effects of different organic and biological fertilizers on quantity and quality of essential oil of Fennel an experiment was conducted in a completely randomized block design with three replications. The experimental treatments were two organic (compost and vermicompost) and two biological (Pseudomonas putida and Azotobacter chroococcum ) fertilizers, their all twin combinations (Ps. putida + A. chroococcum, Ps. putida + compost, Ps. putida + vermicompost, A. chroococcum + compost, A. chroococcum + vermicompost and compost + vermicompost) and control (without any fertilizer). There were significant differences between different treatments in terms of seed essential oil percentage, essential oil yield; anethole, fenchone, limonene and estragole content in seed essential oil. Results showed that the highest and lowest percentage of essential oil contents were obtained in control (% 2.9) and A. chroococcum + vermicompost (% 2.2) treatments, receptivity. The highest essential oil yield (29.9 l/ha) and anethole content of essential oil (69.7%) and the lowest fenchone (6.14%), limonene (4.84%) and estragole (2.78%) contents of essential oil were obtained in compost + vermicompost treatment. Essential oil yield and percentage of anethole content in essential oil were significantly higher in all organic and biological treatments compare with control. The highest of fenchone, limonene and estragole essential oil content were obtained in control treatment.

Keywords: Foeniculum vulgare, Pseudomonas putida, Azotobacter chroococcum, Compost, Vermicompost, Anethole, Fenchone, Limonene estragole