تاثیر تنش شوری و ترینگزاپک اتیل بر مراحل اولیه رشد دو کولتیوار ازچچم دائمیL. Lolium perenne

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
اطلاعات کمی در خصوص پاسخ های مرفولوژیکی کولتیوارهای چچم دائمی L. perenne (نومن و اسپیدی گرین) در برابر سطوح متفاوت شوری و ترینگزاپک اتیل در مراحل اولیه رشد وجود دارد. به منظور بررسی اثر تیمارهای شوری در چهار سطح (0، 2000، 4000 و 6000 میلی گرم در لیتر) و ترینگزاپک اتیل در سه سطح (0، 50 و 100 گرم در هکتار) روی خصوصیات مورفولوژیکی دو کولتیوار نومن و اسپیدی گرین آزمونی به صورت آزمایش فاکتوریل در غالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار در مراحل اولیه رشد انجام شد. سطوح شوری به نحو معنی داری طول ریشه و ارتفاع کانوپی را در این آزمایش تحت تاثیر قرار دادند ولی هیچ گونه تاثیر معنی داری از ترینگزاپک اتیل در مراحل اولیه رشد مشاهده نشد. ترینگزاپک اتیل و سطوح شوری هیچ تاثیر متقابلی در مراحل اولیه رشد این دو کولتیوار نداشتند. ترینگزاپک اتیل در مراحل اولیه رشد در غلظت های بیان شده حتی در شرایط آبیاری با آب شور تاثیری بر عملکرد چمن L. perenne نداشت.

واژه های کلیدی: چچم دائمی، کولتیوار، تنش شوری، ترینگزاپک اتیل

عنوان مقاله [English]

Effect of Salinity Stress and Trinexapac-ethyl on Initial Growth of two Lolium perenne Cultivars

نویسندگان [English]

  • I. Roohollahi
  • M. Kafi
چکیده [English]

Abstract
Little information is available concerning morphological responses of Lolium perenne cultivars (Numan and Speedy green) to salinity and trinexapac-ethyl treatment in initial growth. In order to evaluate the effect of salinity treatment (0, 2000, 4000 and 6000 mg/lit) and trinexapac-ethyl levels (0, 50, 100 gr/ha) on morphological responses of 'Numan' and 'Speedy green' in initial growth stage, an experiment was conducted in a factorial experiment based on completely randomized design with three replications. Sodium chloride levels significantly affected shoot and root length, but no significant trinexapac-ethyl treatment was found in initial growth of Lolium perenne cultivars. Trinexapac-ethyl and salinity treatment has no intraction effect in initial growth of this two cultivars. Lolium perenne performance was not affected by trinexapac-ethyl in all concentration in initial growth of this experiment when irrigated by salinity water.

Keywords: Lolium perenne, Cultivar, Salinity Stress, Trinexapac-ethyl