اثر تیمار‌های اکسینی و نوع قلمه بر ریشه زایی قلمه‌های ارقام نطنز، سبری و شکری گلابی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
بمنظور بررسی اثرات عوامل هورمون ایندول بوتیریک اسید، ترکیب آن با نفتالین استیک اسید و محل قلمه گیری از روی شاخه بر روی ریشه زایی سه رقم گلابی نطنز، سبری و شکری، آزمایشاتی در اسفند ماه سال 1386 و بهمن ماه 1387 در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید. در این آزمایشات از درختان گلابی پیوند شده برروی پایه کوئینز بعنوان گیاه مادری برای تهیه قلمه استفاده شد. با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی اثرات دو عامل شامل غلظت‌های مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید در 4سطح همراه با ترکیب آن با نفتالن استیک اسید و محل قلمه گیری در دو سطح سر شاخه و بن شاخه از روی شاخه در ریشه دار شدن قلمه‌های چوبی سه رقم گلابی ذکر شده در دو سال متوالی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش سال اول نشان داد که ایندول بوتیریک اسید با غلظت 3 قسمت در میلیون در رقم نظنز بطور معنی داری موجب افزایش درصد ریشه زایی، طول و تعداد ریشه در قلمه‌های سر شاخه و درصد ریشه زایی و طول ریشه در قلمه‌های بن شاخه رقم نطنز می شود. در قلمه‌های بن شاخه تیمار 3 قسمت در میلیون ایندول بوتیریک اسید بهمراه 100 قسمت در میلیون نفتالین استیک اسید باعث کاهش ریشه زایی نسبت به شاهد شد.تیمار‌های هورمونی منجر به ایجاد کالوس و ریشه زایی در ارقام سبری و شکری نگردید.نتایج آزمایش در سال دوم نیز مشخص نمود که قلمه‌های بن شاخه رقم سبری فقط در غلظت 500 میلی گرم در لیتر IBA، 40 درصد کالوس تولید کردند. همچنین مشخص شد که تیمار 100 میلی گرم در لیتر IBA برای رقم نطنز منجر به ریشه زایی حدود 75 درصد قلمه‌ها می شود. بیشترین میزان برای صفات تعداد و طول ریشه برای رقم نطنز در این غلظت مشاهده شد.

واژه‌های کلیدی: خود ریشه، نطنز، سبری، شکری، ایندول بوتیریک اسید، قلمه

عنوان مقاله [English]

Effect of Auxin Treatments and cutting position on rooting of Pear Cultivars (Sebri , Shekari and Natanz) Cuttings

نویسندگان [English]

  • S. Vatandoost Jartoodeh
  • Gh. Davarynejad
  • A. Tehranifar
  • Sh. Kaveh
چکیده [English]

Abstract
An investigation was accomplished during 2007 and 2008 to test effect of hormonal treatment and cutting position on rooting of Sebri , Shekari and Natanz Cultivars of Pear (Pyrus pyrifolia.) The experimental design was a two way factorial in a completely randomized method and with PGR5 treatment (IBA and IBA with NAA in four levels in the first year and four higher levels of IBA in second year) and Position of cuttings on stem ( in Two levels : terminal and basal ) in three cultivars with six replications per treatment. Analysis of data in the first year of experiment shown that the concentration of 3 ppm IBA was statistically increased rooting percentage and root length in both terminal and basal cuttings of Natanz cultivar. It also increased root number per cutting only in terminal cuttings of Natanz cultivar. Hormonal treatments did not shown any significantly callusing and rooting of Sebri and Shekari cuttings. Also observation of experiment in second year denote that basal cuttings of Sebri cultivar only in 500 mg/l IBA had a callus production of 40 %. Analysis of data for this year revealed that treatment of 100 mg/l IBA induce 75 % of rooting in Natanz cultivar and had the most value in both root number and root length.

Keywords: Own-root, IBA, Sebri , Shekari, Natanz, Cutting