اثر دو نوع محیط کشت، اسید جیبرلیک و چند فاکتور فیزیکی بر جوانه‌زنی جنین‌های گردوی ایرانی (Juglans regia L)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
در این آزمایش اثر دو نوع محیط کشت، اسید جیبرلیک و شرایط تاریکی/سرما و روشنایی/گرما بر روی جوانه‌زنی جنین‌های بالغ یک گونه بومی گردو بررسی شد. میوه‌های بالغ 22 هفته پس از گرده افشانی انتخاب شدند و پس از ضد عفونی جنین‌های بالغ همراه با قسمتی از قطعات کوتیلدونی استخراج شدند و سپس بر روی محیط کشت MT و DKW تغییر یافته که با غلظت‌های مختلفی از اسید جیبرلیک تهیه شده بود کشت شدند. سپس کشت‌ها به موقعیت‌های مختلف فیزیکی از جمله موقعیت کشت تاریکی با تیمار سرمایی (دمای 2±4 درجه سانتیگراد) و موقعیت کشت روشنایی با تیمار حرارتی (5/16 ساعت دوره نوری و دمای 2±25 درجه سانتیگراد) منتقل شدند. اختلاف معنی‌داری بین محیط‌های کشت مختلف، غلظت‌های اسید جیبرلیک و فاکتورهای فیزیکی مشاهده شد. درصد جوانه‌زنی جنین‌ها و طول شاخه اصلی در محیط کشت DKW تغییر یافته، موقعیت کشت تاریکی با تیمار سرما و 2 میلی‌گرم بر لیتر اسید جیبرلیک نسبت به تیمارهای دیگر بیشتر بود. محیط کشت MT و موقعیت کشت تاریکی با تیمار سرمایی برای تکثیر ریشه نسبت به محیط کشت DKW تغییر یافته و موقعیت کشت روشنایی با تیمار گرمایی بسیار موثر بود. در این آزمایش اسید جیبرلیک اثر منفی بر روی رشد ریشه داشت، بطوریکه طول ریشه اصلی در صفر میلی‌گرم در لیتر اسید جیبرلیک نسبت به 2 میلی‌گرم در لیتر اسید جیبرلیک بیشتر بود. درصد جوانه‌زنی جنین‌ها هنگامی که تیمار سرمایی و اسید جیبرلیک به طور همزمان به کار برده شدند در مقایسه با هنگامی که آنها به طور جداگانه به کار برده شدند بیشتر بود (با 17/63 درصد جوانه‌زنی).

واژه های کلیدی: Juglans regia L، جوانه‌زنی جنین، محیط کشت MT، محیط کشت DKW تغییر یافته، اسید جیبرلیک

عنوان مقاله [English]

Effects of Two Type of Medium Cultures, Gibberellic Acid and Some Physical Factors on Persian Walnut (Juglans regia L.) Embryos Germination

نویسندگان [English]

  • K. Payghamzadeh
  • S.K. Kazemitabar
  • A.M. Amiri
چکیده [English]

Abstract
In this experiment the effects of two type of medium cultures, gibberellic acid and dark/cold and light/warm culture conditions on mature embryos germination of a local cultivar of walnut were investigated. The mature fruits were collected at 22 weeks postanthesis and after disinfection the mature embryo along with cotyledon pieces were excised and then were cultured on MT and modified DKW medium cultures supplemented with different concentration of gibberellic acid. Then, cultures were transferred on different culture conditions such as dark/cold (4±20C) and light/warm (25±20C with 16.5 h photoperiod) culture conditions. Significant differences were observed between different medium cultures, gibberellic acid and physical factors. Percentage of embryo germination and main shoot length was higher in modified DKW medium, dark/cold culture condition and 2 mgL-1 gibberellic acid than other treatments. The MT medium and dark/cold culture condition was very efficient for root proliferation than modified DKW medium and light/warm culture condition. In this experiment gibberellic acid have a negative effect on root growth, wherein main root length in 0 mgL-1 gibberellic acid was more than 2 mgL-1 gibberellic acid. Percentage of embryos germination was higher when gibberellic acid and dark/cold treatments were simultaneously applied (%63.17 germination) as compared to those when applied separately.

Keywords: Juglans regia L., Embryo germination, MT medium culture, Modified DKW medium culture, Gibberellic acid