بررسی تاثیر زمان کاشت و مقادیر مختلف بذر مصرفی بر درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (Presov)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (Presov)، بذر رقم مذکور از کشور اسلواکی تهیه گردید و آزمایشی بصورت کرت های خرد شده و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام پذیرفت. فاکتور اصلی شامل سه تاریخ کاشت (15 آبان، 15 اسفند و 15 فروردین ماه) و فاکتور فرعی شامل سه میزان بذر مصرفی (2/0، 4/0 و 8/0 گرم در متر مربع که معادل 2، 4 و 8 کیلوگرم در هکتار می باشد) بود. صفات مورد بررسی شامل درصد اسانس و درصد اجزای اصلی اسانس شامل بتا-فارنزن، آلفا-بیسابلول اکسید B، آلفا-بیسابلول، کامازولن و آلفا-بیسابلول اکسید A بود. نتایج نشان داد که محصول حاصل از تاریخ کاشت های بهاره (اسفند ماه و فروردین ماه) نسبت به تاریخ کاشت پاییزه (آبان ماه) دارای میزان اسانس بالاتری بودند. تیمار تاریخ کاشت 15 اسفند ماه به همراه استفاده از 4/0 گرم بذر در متر مربع دارای بیشترین میزان اسانس (63/0 درصد وزنی بر اساس وزن خشک) بود ولی بیشترین میزان آلفا-بیسابلول و کامازولن (به ترتیب 99/75 و 31/17 درصد) در تیمارهای تاریخ کاشت فروردین ماه به همراه استفاده از 2/0 و 4/0 گرم بذر در متر مربع بدست آمد. با توجه به درصد اسانس بالا و میزان مطلوب آلفا-بیسابلول و کامازولن در تیمار تاریخ کاشت 15 اسفند ماه به همراه استفاده از 4/0 گرم بذر در متر مربع، به نظر می رسد این تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی جهت کاشت بابونه آلمانی رقم پرسو در محل مورد تحقیق مناسب باشد.

واژه های کلیدی: بابونه آلمانی، تاریخ کاشت، میزان بذر مصرفی، درصد و اجزای اسانس

عنوان مقاله [English]

Effect of Sowing Date and Seeding Rate on Essential Oil Content and Composition of German Chamomile (Matricaria recutita L.) CV. Presov

نویسندگان [English]

  • M.T. Ebadi
  • M. Azizi
  • R. Omidbaigi
  • M. Hassanzadeh Khayyat
چکیده [English]

Abstract
In order to study the effect of sowing date and seeding rate on essential oil content and composition of chamomile (Matricaria recutita L.) CV. Presov, prepared from Slovakia, an experiment was conducted. The experimental design was split-plot in the basic of randomized complete blocked design (RCBD) with three replications. Main plots consisted of three sowing dates (6 Nov, 5 Mar, and 4 Apr) and sub-plots included three seeding levels (0.2, 0.4 and 0.8 g/m2). Evaluated traits were essential oil content and percent of -farnesene, -bisabolol oxide B, -bisabolol, chamazulene, -bisabolol oxide A. The results showed that spring sowing (Mar and Apr) produced chamomile with high level of essential oil content. On the basis of the results, the highest essential oil content (0.63 w/w percent) was obtained from the plots were sown on 5 of Mar with 0.4 g/m2 but the highest -bisabolol and chamazulene content (75.99 and 17.31 percent respectively) were obtained from the plots were sown on 4 of Apr with 0.2 and 0.4 g/m2. According to the results, because of high percent of essential oil and desirable content of -bisabolol and chamazulene, the most suitable sowing date and seeding level in Mashhad condition is 5 of Mar with 0.4 g/m2 seeds respectively.

Keywords: German chamomile, Sowing date, Seeding rate, Essential oil content and composition