بررسی تحمل به یخزدگی اکوتیپهای رازیانه رشد یافته در مزرعه، تحت شرایط کنترل شده

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور بررسی تحمل به یخ زدگی رازیانه) Foeniculum vulgare mill.) رشد یافته در مزرعه تحت شرایط آزمایشگاهی، آزمایشی در سال 1383 در دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار به مرحله اجرا در آمد. تیمارهای مورد بررسی شامل دو توده بومی رازیانه (خراسان و کرمان)، 6 سطح تنش یخ زدگی (0، 3- ،6- ، 9- ، 12- و 15- درجه سانتی گراد) و دو سطح تاریخ‌ کشت (17 مهر و 8 آبان ماه) بودند. گیاهان در تاریخ 16/9/1383 از مزرعه برداشت، به آزمایشگاه منتقل شده و در معرض تیمارهای دمایی در شرایط کنترل شده قرار گرفتند. سپس درصد بقاء و رشد مجدد گیاهان پس از بیست و یک روز در شرایط گلخانه و پس از شش روز در شرایط آزمایشگاه در داخل لوله آزمایش، به صورت دو آزمایش مجزا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در شرایط گلخانه، دو توده خراسان و کرمان از نظر درصد بقا، ارتفاع و تعداد گره اختلاف معنی داری با هم نداشتند، اما توده کرمان دارای تعداد برگ بیشتری در مقایسه با توده خراسان بود. تاریخ کاشت تاثیر معنی داری بر درصد بقا، ارتفاع، تعداد برگ، تعداد گره و درصد وزن خشک گیاه داشت، بطوریکه تاریخ کاشت 8 آبان ماه در کلیه خصوصیات مذکور در مقایسه با تاریخ کاشت 17 مهرماه برتری داشت. همچنین با کاهش دما، درصد بقا، ارتفاع، تعداد برگ، تعداد گره و وزن خشک رازیانه روند کاهشی داشت. در شرایط آزمایشگاه میزان نکروز شدن گیاهان در روز ششم بعد از یخزدگی، در تاریخ کاشتهای مختلف، از نظر آماری اختلاف معنی داری داشت و در تاریخ کاشت 17 مهرماه و 8 آبان ماه به ترتیب 4/3 و 8/2 بود. درجه نکروز شدن در تیمارهای مختلف دمایی در روز ششم نیز از نظر اماری معنی دار (P

عنوان مقاله [English]

Investigation of laboratory freeze tolerance of field grown Fennel (fueniculum vulgar ) ecotypes

نویسندگان [English]

  • A. Siahmarguee
  • G. Azizi
  • A. Nezami
  • M. Jahani Kondori
چکیده [English]

Abstract
In order to investigate the freezing tolerance of field grown Fennel (fueniculum vulgare mill) under controlled conditions, a factorial experiment based on completely randomized design was conducted with three replications in Agricultural College, Ferdowsi University of Mashhad in 2004. Treatments were two fennel ecotypes (Khorasan and Kerman), two planting dates (Oct 8th and 29th ) and six temperatures (0,-3,-6,-9,-12,-15°C). Plants were harvested from the field on Des 7th in controlled conditions exposed to the freezing temperature. Plant survival percentage and re growth after 21 days under the greenhouse and plant necrosis degree after the six days under the lab condition were evaluated. Greenhouse results showed that there wasn’t significantly different between Khorasan and Kerman ecotypes for survival percentage, height and number of nod but Kerman ecotype had the higher leaf number than Khorasan ecotypes. Planting date had significantly effect on survival percentage, height, number of leaf, number of nod and percentage of plant dry weight. So 29 October planting date was higher than 8 October in the entire measured criteria. With lowering the temperature, survival percentage, height, number of leaf, number of node and dry weight had decreased trend. There was significantly different between planting dates on plant necrosis degree of plant in 6th day under the lab conditions. Necrosis degree for 29 October and 8 October. planting date was 3.4 and 2.8% respectively. The highest necrosis degree was shown in -150C freezing treatment that it was twice than necrosis degree in 00C .

Keywords: Height, Necrosis degree, Survival percentage, Dry weight