بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد کل و میزان عملکرد قابل فروش ارقام سیب زمینی در همدان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات علوم زراعی-باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

چکیده

چکیده
به منظور بررسی واکنش ارقام مختلف سیب زمینی به تاریخ کاشت در استان همدان، این آزمایش به صورت اسپلیت پلات (طرح کرتهای خرد شده) با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار با فاکتور اصلی آزمایش در 6 سطح تاریخ کاشت، شامل 20 فروردین ماه، 5 اردیبهشت، 20 اردیبهشت، 5 خرداد، 20 خرداد و 5 تیرماه و فاکتور فرعی 3 رقم سیب زمینی شامل ارقام آگریا، مارفونا و سانته در طی سالهای 1386 و 1387 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان به اجرا درآمد. در طول اجرای طرح از 11 صفت کیفی و کمی و در مراحل داشت و برداشت اندازه گیری بعمل آمد. صفات مورد اندازه گیری عبارت بودند از: تعداد روز تا کسب 50 درصد سبزکرد، تعداد روز تا پوشش کامل، متوسط ارتفاع گیاهان در گلدهی، زمان غده زایی، تعداد ساقه اصلی، طول دوره رسیدگی، عملکرد کل، عملکرد قابل فروش (قابل عرضه به بازار)، عملکرد غیر قابل فروش، درصد ماده خشک غده و طول دوره خواب غده ها، نتایج تجزیه واریانس مرکب دو ساله نشان داد که اثرات سالهای آزمایش در زمان غده زایی (در سطح 1 درصد)، عملکرد قابل فروش و غیر قابل فروش تفاوت معنی دار (در سطح 5 درصد) نشان داد. اما در سایر صفات اثر سال معنی دار نشد. اثرات رقم و تاریخ کاشت در تمامی صفات مورد اندازه گیری معنی دار شد. اثرات متقابل رقم×تاریخ کاشت به غیر از 3 صفت تعداد ساقه، طول دوره خواب و ارتفاع در زمان گلدهی، در صفات دیگر معنی دار شد. با مقایسه میانگین داده ها در طی دو سال مشخص شد که از نظر عملکرد قابل فروش، دو تاریخ کاشت 20 اردیبهشت و پنجم خرداد ماه در هر 3 رقم وضعیت مطلوبتری داشتند، رقم مارفونا در بیشتر تاریخهای کاشت عملکرد قابل فروش بیشتری نسبت به دو رقم دیگر داشت.

واژه‌های کلیدی: سیب زمینی، تاریخ کاشت، رقم، عملکرد قابل فروش، درصد ماده خشک غده

عنوان مقاله [English]

Evaluation of cultivation Date Effect on Yield and Amount of Tuber Disorders of Potato Cultivars in Hamadan Province

نویسندگان [English]

  • Kh. Parvizi
  • J. Souri
  • R. Mahmoodi
Associate Professor, Department of Horticulture Crops Research, Faculty member of Hamedan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Abstract
This Research was conducted in Hamadan province for evaluation of potato cultivars reaction to cultivation date. This experiment was performed in split plot design based on randomized complete block in thee replication with two factors, containing, I. main plots are planting date including: 9 April, 25 April, 10May, 26May, 10 June, 26 June 2. And subplots are Cultivar with three Levels, Agria, Marfona and Sante. In developing period of growing time and harvesting date we measured 1l traits, including, days after planting to fifty percent germination 2. overlaping time 3. plant height 4. tuberization time s. main stem No 6. ripening time 7. total yield 8. marketable yield 9. Nonmarketable yield, 10. dry matter of tuber 11. long of tuber dormancy. Conclusion of multiple analysis variance demonstrated that year effect was significantly different at 1% level in tuberization also, was significantly different at 5% level in total yield and marketable yield. but hadn`t any significant difference with other traits. Cultivation date with cultivar reaction had significant difference in all traits. Cultivation date and cultivar had significant difference at 1% level with all traits other than main stem and plant height. Comparison of means showed that two dates of cultivation containing 10 May and 26 May with three cultivars had better marketable yield. Cultivation in 9 April produced highest total yield but was low quality in tuber production with marketability range. In totally, Marfona produced higher marketable yield In all cultivation date with comparison of two other cultivars.

Keywords: Potato, Planting date, Cultivar, Marketable yield, Dry matter of tuber

CAPTCHA Image