تأثیر مقادیر مختلف نیترات آمونیوم و سولفات پتاسیم بر غلظت برخی از عناصر معدنی در پیاز خوراکی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
نیتروژن یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاهان بوده و برای بیوسنتز اسیدهای آمینه ضروری می باشد. گوگرد نقش مهمی در بیوسنتز پیش سازهای طعم و بوی آلیوم ها دارد و پتاسیم عملکرد و کیفیت محصول را افزایش می دهد. به منظور مطالعه اثر نیترات آمونیوم و سولفات پتاسیم بر غلظت عناصر معدنی در پیاز خوراکی قرمز آذرشهر، آزمایش گلدانی در سال زراعی 1387، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو عنصر نیتروژن در چهار سطح (5/22، 45، 5/67 و 90 کیلوگرم در هکتار) از منبع نیترات آمونیوم و سولفات پتاسیم در سه سطح (0، 3/78و 6/156 کیلوگرم در هکتار) در دوازده تیمار و چهار تکرار روی پیاز خوراکی رقم قرمز آذرشهر به اجرا درآمد. بدین منظور، نشاهای چند هفته ای، پس از تهیه در خزانه به تعداد 3 بوته در هر واحد آزمایشی که شامل یک گلدان 7 کیلوگرمی بود منتقل شدند و در مجموع 48 گلدان، 144 گیاه پرورش داده شد. در مرحله پیازدهی، یکی از بوته ها از گلدان خارج شده و غلظت عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و گوگرد برگ و همچنین بعد از برداشت، غلظت نیتروژن و گوگرد در سوخ اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که همراه با افزایش سولفات پتاسیم تا 6/156 کیلوگرم در هکتار، غلظت فسفر، پتاسیم، گوگرد برگ و سوخ افزایش یافته، اما بالاترین میزان غلظت نیتروژن برگ و سوخ با کاربرد 3/78 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم به دست آمد. کاربرد نیترات آمونیوم تا90 کیلوگرم در هکتار سبب روند افزایشی در میزان غلظت نیتروژن برگ و سوخ و گوگرد و فسفر در برگ شد، در حالیکه بالاترین غلظت گوگرد در سوخ و پتاسیم در برگ با مصرف 5/67 کیلو گرم در هکتار از این کود مشاهده شد. بنابراین، با توجه به مقدار جذب عناصر و ماده خشک تولیدی، مقادیر 6/156 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم و 5/67 کیلوگرم در هکتار نیترات آمونیوم به منظور تولید بالاتر پیاز خوراکی قابل توصیه است.

واژه های کلیدی: پیاز خوراکی، نیترات آمونیوم، سولفات پتاسیم، نیتروژن، پتاسیم، گوگرد

عنوان مقاله [English]

Effect of Ammonium Nitrate and Potassium Sulfate on Concentration of Some Nutrients in Onion

نویسندگان [English]

  • M. Mollavali
  • S. Bolandnazar
  • S.J. Tabatabaei
چکیده [English]

Abstract
Nitrogen is a key nutrient in plant growth and it is necessary for amino acid synthesis. Sulfur has very important role in the biosynthesis of the Alliums flavor and pungency precursors and Potassium improve crop yield and quality. In order to study the effect of ammonium nitrate and potassium sulfate on concentration some of the mineral elements in onion (Allium cepa L. Azar Shahr cv.) a pot experiment was carried out with two factors, comprised nitrogen and sulfur, in a randomized complete block design with four replications. Nitrogen and sulfate were supplied as NH4NO3 (50, 100, 67.5 and 90kg ha-1) and K2SO4 (0, 78.3 and 156.6 kg ha-1) respectively. Three 8 weeks old onion seedlings were transplanted to pots with 7 kg soil as a experimental unit so, 144 plant were performed in 48 pots. At bulbing stage, one plant were sampled per pot and N, P, K and S concentration in leaves were determined and after bulb harvesting, also N and S in bulbs were measured. The result indicated that, by increasing K2SO4 to 156.6 kg/ha P, K and S concentration in leaves and bulb increased, however the highest N concentration in leaves and bulb were observed by application 78.3 kg/ha K2SO4. Increasing trends in leaves and bulb N and leaves K were observed by 67.5 kg/ha NH4NO3. In conclusion, by considering of nutrient absorption and dry matter production 156.6 kg/ha K2SO4 and 67.5 kg/ha NH4NO3 for better onion bulb production is recommended.

Keywords: Onion, Ammonium nitrate, Potassium sulfate, Nitrogen, Potassium, Sulfur