کنترل آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria sp.) در شرایط این ویترو

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
آلسترومریا به عنوان یکی از گل های مهم شاخه بریده در دنیا عمدتا به روش این ویترو و با استفاده از ریزنمونه ریزوم تکثیر می شود. مشکل اصلی استفاده از این ریزنمونه، آلودگی بالای قارچی و باکتریایی می باشد بطوری که تهیه ریزنمونه استریل را با مشکل مواجه می کند. از این رو در این پژوهش تاثیر ترکیبات ضد عفونی کننده مختلفی چون هیپوکلریت سدیم، کلرید جیوه، نانو ذرات نقره، آنتی بیوتیک های استرپتومایسین، پنی سیلین، سفوتاکسیم و قارچ کش کاربندازیم بر کنترل آلودگی ریزنمونه های حاصل از ریزوم ارقام کارالیس و بردئوکس مورد بررسی قرار گرفت. ریز نمونه ها پس از ضدعفونی با ترکیبات مختلف در محیط کشت MS حاوی 2 میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین (BA) و 2/0 میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید (NAA) کشت شدند. بعد از سه هفته درصد آلودگی ریزنمونه ها برای تیماری های مختلف اندازه گیری شد. نتایج نشان داد تیمار ریزنمونه ها با استفاده از قارچ کش کاربندازیم به میزان 4/0 درصد و ضد عفونی با استفاده از الکل 70 درصد به مدت یک دقیقه وهیپوکلریت سدیم 3 درصد به مدت 20 دقیقه برای رقم کارالیس و ترکیب ضد عفونی با الکل 70 درصد به مدت یک دقیقه و هیپوکلریت سدیم 3 درصد به مدت20 دقیقه و سپس انتقال به محیط کشت حاوی 200 میلی گرم در لیتر پنی سیلین و استرپتومایسین برای رقم بردئوکس دارای کمترین میزان آلودگی بود. کنترل آلودگی در هر دو رقم بردئوکس وکارالیس تحت تاثیر کاربرد نانو ذرات نقره قرار نگرفت.

واژه های کلیدی: آلسترومریا، هیپوکلریت سدیم، کلرید جیوه، آنتی بیوتیک، کاربندازیم

عنوان مقاله [English]

In vitro Contamination Controlling of the Rhizome Explants of Alstroemeria Plant

نویسندگان [English]

  • A. Ghaffar Shahriari
  • A. Bagheri
  • A. Sharifi
  • N. Moshtaghi
چکیده [English]

Abstract
Alstroemeria is one of the most important cut flowers in the world which is multiplicated by rhizome explants in in vitro conditions . The major problem in using rhizome explants is fungal and bacterial contamination which inhibit the preparation of strill explants. Therefor in this experiment, the effect of disinfecting compounds like sodium hypochlorite, mercury chloride, nano silver particles, the antibiotics of streptomycin, penicillin, cefotaxime and carbendazim fungicide were examined on controlling of contamination. After disinfection, the explants were cultured on MS medium supplemented with 2 mg/L BA and 0.2 mg/L NAA. Contamination percentage was measured after three weeks. The results showed that the treatment of plants with 0.4% carbendazim fungicide and disinfection by 70% ethanol for one minute and %3 sodium hypochlorite for 20 minutes for caralis cultivar, and disinfection by 70% ethanol for one minute and %3 sodium hypochlorite for 20 minutes follow by culturing in medium with 200 mg/l either of streptomycin and penicillin in Bordeaux cultivar had the lowest contamination percentage. Contamination was not controlled by nano silver particles in studied plants.

Keywords: Alstroemeria, sodium hypoclorite, mercury chloride, antibiotics, carbendazim