تاثیر تاریخ برداشت و غلظت کلرورکلسیم بر کیفیت انبارمانی گلابی ارقام اسپادونا و کوشیا

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده
زمان برداشت گلابی ارقام کوشیا و اسپادونا و اثر غلظت محلول کلرور کلسیم بر حفظ خصوصیات کیفی میوه در مدت انبارداری مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل 4 فاکتوری در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار به اجرا در آمد. گلابی رقم کوشیا در تاریخ‌های (2 ،9 و 15مرداد) و رقم اسپادونا در تاریخ‌های (16 ،23و 30 مرداد) برداشت گردیدند و پس از تیمار با محلول‌های کلرور کلسیم با غلظتهای متفاوت (صفر، 4 و 6 درصد) به سردخانه 1 ± 0 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 90- 85 درصد منتقل و به مدت 6 ماه نگهداری شدند. خواص کمی و کیفی میوه (درصد مواد جامد محلول، میزان اسید قابل تیتر، نسبت رسیدگی، درصد قند ، سفتی بافت و درصد کلسیم) بلافاصله پس از برداشت و پس از 30، 60، 90، 120، 135، 150، 165و 180 روز نگهداری در سردخانه اندازه گیری گردیدند. پس از پایان زمان انبارداری ، آزمایشات حسی شامل (بو، طعم، بافت، رنگ و ظاهر عمومی) بر روی میوه انجام شد. با بررسی نتایج مشخص گردید که در رقم کوشیا نسبت به رقم اسپادونا، سفتی بافت به میزان 3/1 پوند بر اینچ مربع بیشتر بود اما صفات مواد جامد محلول و نسبت رسیدگی در رقم اسپادونا به میزان بالاتری بود. همچنین از نظر صفات بافت، رنگ، بو و ظاهر عمومی، امتیاز بالاتر به رقم اسپادونا تعلق گرفت. نتایج نشان داد رقم اسپادونا که در تاریخ 30 مرداد (140 روز پس از گلدهی، واحد حرارتی برابر 8/1986) برداشت شده و با محلول کلرور کلسیم 6 % تیمار گردیده بود، پس از 180 روز نگهداری در سردخانه دارای میزان کلسیم بیشتر بود. این تیمار حداکثر امتیاز داوران در مورد صفت ظاهر عمومی را کسب نمود و به طور کلی از نظر صفات کمی و کیفی و خصوصیات حسی نسبت به بقیه تیمارها در وضعیت مطلوب تری قرار داشت.

واژه‌های کلیدی: ارقام گلابی، تاریخ برداشت، محلول های کلرور کلسیم، کلسیم میوه، ظاهر عمومی

عنوان مقاله [English]

Effects of Harvesting Date and CaCl2 Concentration on Storage Quality of Pear (cv. "Spadona" and cv. "Coscia")

نویسنده [English]

  • Sh. Nikkhah
چکیده [English]

Abstract
Harvesting date of pear cvs. "Spadona" and "Coscia" and the effect of different CaCl2 concentrations on fruit quality in cold storage were studied. The experimental design was structured as factorial with 4 factors and 3 replicates based on completely randomized design. Pear cv. " Coscia " was harvested in July 24th, July 31st and August 6th and " Spadona" in August 7th, August 14th and August 21st. After treatment with CaCl2 solutions (0, 4% and 6%), the fruits were transferred to cold storage (at 0 - 1 º C, 85-90% RH) and preserved for 6 months. The qualitative characteristics of fruits were calcium content, total soluble solids, titrable acidity, TSS/TA, reduced sugar and flesh firmness. They were measured immediately after harvesting and after 30, 60, 90, 120, 135, 150, 165 and 180 days stored in cold storage. At the end of storage time, sensory attributes (texture, color, taste, odor and overall quality) were determined. Results revealed that flesh firmness of cv. Coscia was higher (1.3 lb/in2) but cv. Spadona has higher total soluble solids and TSS/TA. Besides the scores of texture, color, odor and overall quality were higher in cv. Spadona. The results showed that pear cv. Spadona that was harvested in August 21st (heat unit=1986/8, full bloom=140 days) and treated with 6% CaCl2 solution, had highest calcium content and gained the highest score of panelist for overall quality. Totally this treatment maintained the best qualitative and quantitative characteristics and sensory attributes after 180 storing days in cold storage.

Keywords: Pear cultivars, Harvesting date, CaCl2 solutions, Calcium content, Overall quality