بررسی خاصیت آللوپاتیک پیکر رویشی گیاه سنبل ختایی (Angelica archangelica L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
امروزه درکشاورزی تلاشی جهانی در حال انجام است تا با معرفی روش های پیشرفته اکولوژیکی و بیولوژیکی، میزان مواد شیمیایی مصرف شده در فرایند تولید کاهش داده شود. یکی از راه حلهای موجود استفاده از خاصیت آللوپاتی است. این تحقیق آزمایشگاهی به منظور ارزیابی پتانسیل آللوپاتی گیاه سنبل‌ختایی انجام شد. در این مطالعه، تاثیر غلظت های مختلف عصاره آبی پیکر رویشی گیاه سنبل‌ختایی بر درصد و سرعت جوانه‌زنی بذرهای شاهی و تربچه مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. هفت تیمار (عصاره های 10،20،30،50،70،100 درصد وآب مقطر به عنوان تیمار شاهد) بر روی بذرهای شاهی و پنج تیمار (عصاره های 30،50،70،100 درصد وآب مقطر به عنوان تیمار شاهد) بر روی بذرهای تربچه اعمال شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که تیمار بذرهای شاهی با عصاره های 50، 70 و 100 درصد تاثیر معنی‌داری در کاهش سرعت و درصد جوانه‌زنی بذرها داشتند. در بذرهای تربچه تیمار با عصاره های 70 و 100 درصد موجب کمترین درصد جوانه‌زنی گردید وتیمار با عصاره های 50، 70 و100درصد کمترین سرعت جوانه‌زنی را موجب شد. نتایج کلی نشان داد که با افزایش غلظت عصاره استعمال شده، سرعت و درصد جوانه‌زنی بذرها به طور معنی‌داری‌ کاهش یافت.

واژه های کلیدی: آللوپاتی، سنبل‌ختایی، عصاره آبی، تربچه، شاهی

عنوان مقاله [English]

Allelopathic Potential in Angelica (Angelica archangelica L.)

نویسندگان [English]

  • F. Raouf Fard
  • R. Omidbeigi
چکیده [English]

Abstract
There is a world-wide effort to reduce the amount of chemicals used in crop production by introducing modern biological and ecological methods. One possible alternative is allelopathy. A laboratory trial was carried out to investigate of alleopathic potential of Angelica . In this study the effect of different concentrations of aqueous extract of Angelica herb was investigated on seed germination percentage and rate of Upland Cress (Lepidium sativum) and Radish (Raphanus sativus L.). The trial was carried out in completely randomized design with four replicates. Seven treatments (aqueous extract including 10, 20, 30, 50, 70, 100% and distilled water as a control treatment) were applied on Upland Cress seeds and five treatments (water extract including 30, 50, 70, 100% and distilled water as control) were applied on Radish seeds. The results revealed that treatment of Upland Cress seeds with 50, 70 and 100% aqueous extract significantly decreased percent and rate of seed germination. In Radish, treatment of seeds with 70 and 100% aqueous extract resulted in the least percent of seed germination and treatment of seeds with 50, 70 and 100% aqueous extract resulted in the least rate of seed germination. Overall results showed that with increasing the applied extract concentration, seed germination percentage and rate significantly decreased.

Keywords: Allelopathy, Angelica archangelica, Aqueous extract, Raphanus sativus, Lepidium sativum