بررسی تاثیر نوع کود و کنترل علفهای هرز بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه کلپوره(Teucrium polium)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور بررسی اثر نوع منبع تغذیه ای و مدیریت علفهای هرز بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه کلپوره آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فروسی مشهد در دو سال های زراعی 87-1386 و 88-1387 انجام شد. تیمارهای مورد بررسی عبارت بودند از منابع تغذیه ای مختلف شامل کود دامی (10 تن در هکتار)، کود شیمیایی (معادل عناصر غذایی پر مصرف موجود در کود دامی)، کود بیولوژیک نیتروکسین (4 لیتر در هکتار)، کود دامی (10 تن در هکتار) همراه با کود شیمیایی(معادل عناصر غذایی پر مصرف موجود در کود دامی) ، کود نیتروکسین(4 لیتر در هکتار) همراه با کود دامی (10 تن در هکتار) و شاهد(عدم مصرف کود) در شرایط حضور و عدم حضور علف های هرز. تیمار حضور و عدم حضور علفهای هرز در کرتهای اصلی و تیمار نوع منبع تغذیه ای در کرتهای فرعی قرار گرفت. در سال زراعی اول ، تیمار کود دامی+شیمیایی در شرایط حضور علفهای هرز دارای بیشترین ارتفاع (3/26 سانتیمتر) بود و تیمار کود دامی+نیتروکسین در شرایط حضور علف هرز، کمترین ارتفاع (8/14 سانتیمتر) را داشت. نتایج نشان داد که در سال اول بررسی، بین تیمارهای مختلف از نظر تعداد شاخساره و قطر تاج کلپوره، اختلاف معنی داری وجود نداشت. اما در سال دوم آزمایش، اثر نوع منبع تغذیه ای و مدیریت علف های هرز بر تعداد شاخساره و قطر تاج از نظر آماری معنی دار بود. بیشترین و کمترین تعداد شاخساره در بوته به ترتیب در تیمارهای کود دامی+ شیمیایی موجود در شرایط عاری از علف هرز با 5/88 و عدم کاربرد کود در شرایط حضور علف های هرز با 2/38 شاخساره در بوته بدست آمد. بیشترین قطر تاج نیز در تیمار کود دامی در شرایط عاری از علف هرز به میزان 04/48 سانتیمتر و کمترین آن در شاهد (عدم کاربرد کود) در شرایط عاری از علف هرز به میزان 6/28 سانتیمتر مشاهده شد. در سال زراعی اول، بیشترین عملکرد برگ و سرشاخه گلدار در تیمار تغذیه ای تلفیقی دامی+شیمیایی در شرایط عدم حضور علفهای هرز به میزان 2889 کیلوگرم در هکتار مشاهده شد. در سال زراعی دوم نیز بیشترین میزان عملکرد، به تیمار کود بیولوژیک نیتروکسین در شرایط عدم حضور علفهای هرز (3261 کیلوگرم در هکتار) اختصاص یافت. بیشترین درصد و عملکرد اسانس در سال زراعی اول به ترتیب مربوط به تیمار کود شیمیایی در شرایط عدم حضور علفهای هرز (185/0) و تیمار کود دامی+شیمیایی در شرایط عدم حضور علفهای هرز (533/55 گرم در متر مربع) بود. در سال زراعی دوم نیز بیشترین درصد (253/0) و عملکرد اسانس (088/79 گرم در متر مربع) در تیمار نیتروکسین در شرایط عدم حضور علفهای هرز مشاهده شد.

واژه های کلیدی: منبع تغذیه ای، علفهای هرز، کلپوره، خصوصیات کمی، اسانس

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Nutrient Resources and Weed Control on Qualitative and Quantitative Criteria of Cat Tyme (Teucrium polium)

نویسندگان [English]

  • A. Koocheki
  • M. Nassiri Mahalati
  • G. Azizi
  • A. Siahmarguee
چکیده [English]

Abstract
In order to investigate the effects of nutrient resources and weed management on qualitative and quantitative criteria of cat tyme (Teucrium polium), an experiment was conducted as split plot based on a complete randomized block design with 3 replications at the agricultural research station, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, during the years 2008 and 2009. Treatments included different nutrient resources: manure fertilizer (10 ton/ha), chemical fertilizer (based on the amount of macro elements existing in manure fertilizer), Nitroxin biological fertilizer (4 l/ha), Manure fertilizer (10 ton/ha) plus chemical fertilizer (based on the amount of macro elements existing in manure fertilizer), Nitroxin biological fertilizer (4 l/ha) plus manure fertilizer (10 ton/ha) and control (no fertilizer) under weed infested and weed free conditions. Weed management was located in main plots and nutrient resource in sub plots. In the first year, the highest height of plant was observed in manure + chemical fertilizer treatment (26.3 cm) and the lowest in manure + Nitroxin fertilizer treatment (14.8 cm). The results indicated that there was not significant different between treatments for shoot and crown diameter of cat tyme, in the first year. But in the second year, type of nutrient resource and weed management affected shoot and diameter significantly. The highest and the lowest shoot number was observed in manure+chemical fertilizer under weed free condition (88.5) and control under weed infested condition (38.2), respectively. The highest and the lowest diameter of Teucrium polium were obtained in manure fertilizer (48.4cm) and control (28.6 cm) under weed free condition treatments, respectively. In the first year, the highest of leaf and flower dry matter was observed in manure+chemical fertilizer treatment under weed free condition with 2889 kg/ha. In second year, maximum yield was obtained in Nitroxin biological fertilizer under weed free condition (3261 kg/ha). In the first year, the maximum percentage and yield of essential oil was obtained in chemical fertilizer and manure+Nitroxin treatments under weed free condition. In the second year, the highest essential oil percentage was observed in plants treated with Nitroxin and manure+chemical fertilizer under weed infested condition.

Keywords: Nutrient resource, Weed, Teucrium polium, Quantitative criteria, Essential oil