بررسی روند متابولیزه شدن سیانید در ارقام سیب فوجی و عباسی مشهد

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
سیانید یک ماده بی‎رنگ، مضر و خطر ناک است و بویی شبیه به بوی بادام تلخ دارد. سیانید ترکیبات پایداری با آهن و منیزیم تشکیل می دهد و با اختلال در تنفس، تثبیت کربن و احیای نیترات، فعالیت سلول را مختل می سازد. به منظور بررسی روند متابولیزه شدن سیانید در ارقام سیب فوجی و عباسی مشهد، آزمایشی به صورت فاکتوریل در کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا درآمد. میوه ‎ها به صورت تصادفی به چهار قسمت مجزا تقسیم و در چهار دما شامل ٢- ، صفر، ٢ و ٤ درجه سانتی‎گراد در سردخانه‎ معمولی ((Refrigerator air با رطوبت نسبی 285 درصد به مدت ٤ ماه نگهداری شدند. میزان تجمع سیانید و ارزیابی فعالیت آنزیم Beta-CAS بعد از خروج نمونه ها از انبار به مدت سیزده روز مورد بررسی قرار گرفت. میزان فعالیت آنزیم Beta–CAS با روش رنگ سنجی (Colorimetric) و براساس میزان H2S تولید شده٬ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، در هر دو رقم مورد مطالعه بالاترین میزان تجمع سیانید بافت، در دمای ٢- درجه سانتی‎گراد و کمترین تجمع سیانید در دمای ٤ درجه سانتی‎گراد وجود داشت و به نظر می‎رسد که دماهای بالاتر جهت تجزیه و متابولیزه کردن سیانید مفیدتر باشند. فعالیت آنزیم Beta-CAS در رقم عباسی مشهد نسبت به فوجی بیشتر بوده و دماهای مختلف انبار پس از دوره انباری اثرات متفاوتی را بر فعالیت این آنزیم داشتند. با گذشت روزهای پس از انبار، میزان فعالیت این آنزیم افزایش و در روز سیزدهم فعالیت آن کاهش یافت.

واژه های کلیدی: اتیلن، آنزیم Beta–CAS، سیانید، سیب، دما

عنوان مقاله [English]

A Survey of Cyanide Metabolism in Two Apple Cultivars Fuji and Abbasi Mashhad

نویسندگان [English]

  • M. Zadehbagheri
  • Y. Mostofi
  • M. Mostafavi
چکیده [English]

Abstract
Cyanide is a colorless, harmful, and dangerous substance with a smell similar to bitter almond. Cyanide forms a stable compound with iron and magnesium and interferes with cell activity by interfering with respiration, carbon stabilization and nitrate revival. In order to evaluate cyanide metabolism in Fuji and Abassi Mashhad apples, a factorial experiment was conducted as split plot based on a complete randomized block design in 4 replications. The fruits were randomly divided into four separate parts and were stored at four different temperatures (-2, 0, 2, and 4C) in a normal cold storage (under refrigerator conditions), with a relative humidity of 85%±2 for a period of four months. The cyanide accumulation amount and Beta-CAS enzyme activity analysis were evaluated after removal of the samples from the storage for a period of thirteen days. Beta-CAS enzyme activity was assessed using colorimetric method based on the production of H2S. The result showed that the highest cyanide accumulation was at -2C and the lowest was at 4C in both cultivars. It seems that higher temperatures were more effective in the decomposition and metabolization of cyanide. Beta-CAS enzyme activity in Abassi Mashhad cultivar was more than fuji cultivar and different storage temperatures, had different effects on the enzyme's activity. Activity of the enzyme increased daily up to 12 days but decreased on day 13.

Keywords: Apple, Beta-CAS enzyme, Cyanide, Ethylene, Temperature