بررسی اثر سوپرجاذب، پاکلوبوترازول و دور آبیاری بر خصوصیات کیفی و رشد چچم (Lolium perenne cv. Barbal ) در شرایط آب و هوایی مشهد

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 فردوسی

چکیده

چکیده
چمن به عنوان یکی از مهمترین گیاهان پوششی در طراحی فضای سبز دارای جایگاهی بارز و آشناست. این تحقیق به منظور بررسی اثر سوپر جاذب و ماده بازدارنده رشد پاکلوبوترازول بر صفات کمی و کیفی چمن به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار به اجرا درآمد. سوپر جاذب در مقادیر شاهد (صفر)، 3 ، 6 ، 9 گرم بر کیلوگرم خاک و دور آبیاری در 3 سطح ( 2 ، 4، 6 روز) و همچنین پاکلوبوترازول5 (PAC) به صورت بذر مال، در 2 سطح شامل شاهد و بذر های تیمار شده با غلظت mg/lit 30 تیمارهای این آزمایش را تشکیل دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که بهترین تراکم چمن در مقدار سوپر جاذب 6 گرم بر کیلوگرم ایجاد شد. دور آبیاری 2 روز نیز بطور میانگین تراکم مطلوبتری را در مقایسه با سطوح دیگر آبیاری ایجاد نمود. همچنین کیفیت رنگ، تراکم و محتوای کلروفیل کرتهایی که سوپر جاذب دریافت کرده بودند به ترتیب 33 ، 42 و48 درصد نسبت به شاهد افزایش نشان داد. از طرف دیگر کرت هایی که با پاکلوبوترازول تیمار شده بودند نیز در پایان نسبت به شاهد در صفات تراکم، وزن سرزنی و وزن خشک ریشه به ترتیب برابر 2، 5/7 و 11 درصد افزایش داشتند. به طور کلی با استفاده از سوپرجاذب به میزان 6 گرم در کیلوگرم خاک، برای خاکهای با بافت مشابه به همراه پاکلوبوترازول می توان با مصرف آب کمتر چمن مطلوبی را بوجود آورد.

واژه های کلیدی: تراکم، دور آبیاری، کلروفیل، نشت الکترولیت

عنوان مقاله [English]

Effect of Hydrogel, Paclobutrazol and Irrigation Intervals on Qualitative Characteristics of Turf grass (Lolium perenne cv. Barbal) in Mashhad Climate

نویسندگان [English]

  • M. Aalami
  • .A Tehranifar
  • Gholam Hossein Davarynejad 1
  • yahya selahvarzi 2
1 Ferdowsi university of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
Turf grass as a main grown cover plant has a unique place in green space planning. In order to study the effect of hydrogel and paclobutrazol on water requirement of turfgrasse (Lolium perenne L. Barbal) a factorial experiment based on a BRCD with 3 replication was conducted in the summer of 2010 in Mashhad. The factors under study were 4 levels of hydrogel (0, 3, 6, 9 gr/kg soil), 3 levels of irrigation (2day, 4day, 6day intervals) , 2 levels of paclobutrazol (control and preplanting seed treated, with 30mg/lit) on Lolium perenne. Results showed that the best density obtained using 6 g hydrogel and irrigation intervals of 2 days. The turf quality in soils with hydrogel application was better than the control. In general, the results showed that the plot with hydrogel had 33, 44 and 48% higher value in traits of color, density and chlorophyll content, respectively. Also the plot treated with paclobutrazol as compared with the control had 2, 7.5 and 11% more value in traits of density, cutting weight and root dry weight respectively. It is concluded that using 6 gr/kg hydrogel and paclobutrazol in soils with similar texture could reduce water consumption.

Keywords: Chlorophyll, Irrigation interal, Density, Electrolyte leakage

CAPTCHA Image