اثر چهار نوع خاکپوش چیپس چوب، کمپوست زباله شهری، خاک اره و سنگریزه در سه ضخامت مختلف بر رشد درخت چنار (Platus orientalis)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور بررسی اثر چهار نوع خاکپوش چیپس چوب، کمپوست زباله شهری، خاک اره و سنگریزه در سه ضخامت مختلف بر رشد درخت چنار در طی دو سال (1387و1388) در فضای سبز شهر مشهدکه در اقلیم نیمه خشک قرار دارد مورد بررسی قرار گرفت. تحقیقی به صورت طرح آزمایشی کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. تیمارها شامل شاهد (بدون خاکپوش) و چهارنوع خاکپوش چیپس چوب، کمپوست زباله شهری، خاک اره و سنگریزه در سه ضخامت 10،5و15 سانتیمتر بودند. در طول دوره آزمایش رطوبت خاک، درجه حرارت خاک، تعداد برگ، وزن تر و خشک برگ، ارتفاع درخت، وزن تر درخت و اندازه محیط تنه در ارتفاع 20سانتیمتری از سطح خاک اندازه گیری شد. خاکپوش خاک اره با ضخامت 15 سانتیمتر بیشترین مقدار درصد رطوبت وزنی و کمترین درجه حرارت خاک را دارا بود و در صفات رشدی (وزن تر درخت، وزن تر و خشک برگ، ارتفاع درخت، تعداد برگ و اندازه محیط تنه در ارتفاع 20 سانتیمتری از خاک) در مجموع خاک اره با ضخامت 15 سانتیمتر بیشترین مقدار رشد را نشان داد. در تمامی صفات با افزایش ضخامت لایه مالچ میزان رشد افزایش پیدا کرد و بهترین نتایج در ضخامت 15 سانتیمتری تمام انواع خاکپوش مشاهده شد. در مورد اثر نوع خاکپوش بر روی ارتفاع درخت خاکپوش ها اختلاف معنی داری با هم نداشتند، ولی از شاهد بیشتر بودند و با آن اختلاف معنی داری داشتند. در بقیه صفات رشدی اندازه گیری شده شامل تعداد برگ، وزن تر و خشک برگ، وزن تر درخت و اندازه محیط تنه در ارتفاع 20سانتیمتری از سطح خاک، بیشترین مقدار رشد به ترتیب مربوط به تیمار خاک اره، چیپس چوب،کمپوست، سنگریزه و شاهد بودند. به نظر می رسد که خاک اره با حفظ بهتر رطوبت خاک و کاهش تنش رطوبتی خاک در مقایسه با سایر خاکپوش ها به رشد بیشتر چنار در مناطق خشک و نیمه خشک کمک زیادی می کند.

واژه های کلیدی: خاکپوش، چنار، رطوبت خاک، درجه حرارت خاک، صفات رشدی

عنوان مقاله [English]

Effect of Four Types of Mulches Including Wood Chips, Municipal Compost, Sawdust and Gravel in three Different Thickness on the Growth of Platanus orientalis L.

نویسندگان [English]

  • P. Pakdel
  • A. Tehranifar
  • S.H. Nemati
  • A. lakzian
  • S.M. Kharrazi
چکیده [English]

Abstract
To study the effects of four types of mulches including wood chips, municipal compost, sawdust and gravel in three different thicknesses on growth of Platanus orientalis during two years, an experiment was conducted in Mashhad area with semi-arid climate. The research was conducted as split plot based on a completely randomized block design with four replications. Treatments included control (no mulching) and four types of mulch including wood chips, municipal compost, sawdust and gravel in three thickness (5, 10 and 15 cm). During the study, soil moisture and temperature, total leaf number, fresh and dry weight of leaves, tree height, fresh weight of tree, trunk circumference at height of 20 cm from soil surface was measured. Sawdust mulch with 15cm thickness had highest soil moisture and lowest soil temperature. All factors in sawdust mulch with 15cm thickness showed the highest growth characteristics. In all factors (tree fresh weight, leave fresh and dry weight, tree height, total number of leaves and trunk circle at 20 cm height) increasing of mulch thickness led to increased rate of growth and the best results was observed at 15cm thickness of all kinds of mulches. There were no significant difference among mulch types on height of the tree but all mulch types had significant difference with control. In the other measured factors including total leaf number, fresh and dry weight of leaves, fresh weight of tree, trunk circumference at height of 20 cm from soil surface, the highest growth was related to sawdust, wood chips, compost, gravel and control, respectively. It seems that sawdust with keeping soil moisture and reducing drought stress could help better growth of the plants compare to other mulches in dry and semi-arid areas.

Keywords: Mulch, Plane, Soil moisture, Soil temperature, Growth factors