تاثیر محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دانهال های خیار (Cucumis sativus cv. Super Dominus)تحت شرایط تنش خشکی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
امروزه کاربرد سالیسیلیک اسید به عنوان یکی از هورمون های گیاهی در افزایش مقاومت گیاهان به تنش هایی همچون خشکی افزایش یافته است. هدف از این آزمایش بررسی تاثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال های خیار تحت شرایط تنش خشکی بود. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی شامل پنج سطح سالیسیلیک اسید با غلظتهای صفر (شاهد)، 25/0، 5/0، 75/0 و 1 میلی مولار و سه سطح آبیاری، آبیاری روزانه (شاهد) و قطع آبیاری به مدت 6 روز با 3 تکرار در شرایط کنترل شده گلخانه انجام شد. روش کاربرد سالیسیلیک اسید به صورت اسپری برگی و در مرحله 4-3 برگی انجام شد. تنش خشکی نیز در مرحله 4-3 برگی روی گیاهان اعمال شد. نتایج این آزمایش نشان داد که سالیسیلیک اسید میزان سطح برگ و شاخص کلروفیل را به ترتیب60 و 15درصد افزایش داد، در مقابل هدایت روزنه ای با کاربرد 1میلی مولار سالیسیلیک اسید 96 درصد کاهش یافت. قطر ساقه، ارتفاع، تعداد برگ، وزن خشک شاخساره و ریشه و بیوماس با کاربرد سالیسیلیک اسید نسبت به شاهد افزایش پیدا کرد. ارتفاع گیاهچه، وزن خشک شاخساره و سطح برگ با افزایش خشکی کاهش و با کاربرد سالیسیلیک اسید افزایش یافت. اثر متقابل سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر صفات ، هدایت روزنه ای، قطر ساقه، وزن خشک ریشه و بیوماس در هیچ یک از سطوح آماری معنی دار نشد. در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد استفاده از سالیسیلیک اسید سبب افزایش شاخص های رشدی و فیزیولوژیک اندازه گیری شده در گیاهچه های خیار شد.

واژه های کلیدی: بیوماس، سطح برگ، مقاومت، هورمون، هدایت روزنه ای

عنوان مقاله [English]

Effects of Salicylic acid Application on Morphological and Physiological Characteristics of Cucumber Seedling (Cucumis sativus cv. Super Dominus) under drought Stress

نویسندگان [English]

  • H. Mardani
  • H. Bayat
  • M. Azizi
چکیده [English]

Abstract
Application of Salicylic acid (SA) as a phytohormone has been increased due to its role in plant tolerance to environmental stresses such as drought. The main goal of this experiment was to evaluate the effects of SA on morphological and physiological characteristics of cucumber seedlings under drought stress. A factorial experiment based on completely randomized block design was conducted with 5 levels of SA (0, 0.25, 0.5, 0.75 and 1mM) and 3 levels of drought stress, daily irrigation (control) and irrigation period of 3 and 6 days with 3 replications. SA was sprayed on shoots of the seedlings at 3-4 leaf stage under drought stress. The results showed that SA increased leaf area and chlorophyll content by 60 and 15 percent, respectively. In contrast, application of (1mM) SA, decreased stomatal conductance by 96%. Stem diameter, plantlet height, leaf number, shoot and root dry weight, increased by applying SA compared to control. Seedling height, shoot dry weight and leaf area, decreased with increasing drought stress, whereas increased due SA application. Interaction between SA application and drought stress showed no significant effects on stomatal conductance, stem diameter, root dry weight. As conclusion salicylic acid treatment increased mentioned physiological and growth parameters in cucumber seedlings.

Keywords: Biomass, Leaf area, Drought stress, Hormone, Stomatal Conductance, SA