اثر محلول پاشی روی، اسیدهیومیک و اسید استیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد وغلظت عناصر در انگور رقم پیکانی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
تغذیه متعادل عناصر غذایی و مواد آلی از مهمترین فاکتورهای موثر بر عملکرد و کیفیت محصول درختان انگور می‌باشد. اسید هیومیک بعنوان یک اسید آلی حاصل از هوموس و سایر منابع طبیعی، بدون اثرات مخرب زیست محیطی همراه با روی و اسیداستیک در جهت رفع برخی از کمبودهای عناصر غذایی در انگور میتواند موثر واقع شود. به منظور بررسی اثر اسید هیومیک، روی و اسید استیک بر عملکرد و اجزاء آن و میزان غلظت عناصر در برگ انگور، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کاشمر در سال 1389 اجرا گردید. تیمارها شامل روی (در دو سطح صفر و 5 در هزار)، اسید هیومیک (در دو سطح صفر و 3 در هزار) و اسید استیک (در دو سطح صفر و 10 در هزار) بود که محلول پاشی در دو نوبت در مرحله رشد میوه ها انجام شد. نتایج نشان داد که محلول پاشی توسط تیمارها توانست عملکرد را به طور معنی داری افزایش دهد. بیشترین عملکرد به میزان 58/13 کیلوگرم در بوته از تیمار مصرف روی، اسید هیومیک و اسید استیک و کمترین عملکرد به میزان 3/5 کیلوگرم در بوته از تیمار شاهد، مشاهده گردید. پس از تجزیه برگی، نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که اثر تیمارهای محلول پاشی بر روی غلظت عناصر در برگ در سطح 5% معنی دار بود. در تیمارهای حاوی روی محلول پاشی باعث افزایش غلظت روی در برگ ها تا 372 ppm شد که این میزان در ترکیب روی با اسید استیک بدست آمد. همچنین بالاترین غلظت عنصر آهن از تیمار حاوی اسید هیومیک و اسید استیک و کمترین میزان فسفر از تیمار محلول پاشی روی به تنهایی حاصل شد.

واژه‌های کلیدی: انگور، محلول پاشی، روی، اسید هیومیک، اسید استیک

عنوان مقاله [English]

Yield and Yield Components of Grape (Vitis vinefera cv.peykani) as Affected by Foliar Application of Zinc, Humic acid and Acetic acid

نویسندگان [English]

  • R. Poozeshi
  • H.R. Zabihi
  • M.R. Ramazani Moghadam
  • M. Rajabzadeh
  • A. Mokhtari
چکیده [English]

Abstract
Balanced nutrition and soil organic mater are among most important factors affecting yield and quality of grape (Vitis vinifera cv.peykani). Humic acid as an organic acid derived from humus and other organic sources, in accompany with zinc, and acetic acid can reduce deficiency symptoms in grape. To study the effects of zinc, humic acid and acetic acid on yield and yield components, an experiment with 8 treatments and 3 replications in a randomized complete block design was conducted. Treatments included zinc(0 and 0.005 ), humic acid (0 and 0.003), and acetic acid (0 and 0.01). Results showed that all treatments increased yield compared to control significantly (P