بررسی اثر شوری و تنظیم کننده های رشد گیاهی کینتین و سایکوسل برتجمع عناصر(Na ,K ) زیتون رقم روغنی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شوری به عنوان قدیمی ترین مسأله زیست محیطی محسوب می شود و از عوامل محدود کننده رشد گیاهان و تولید محصول است. در این پژوهش وضعیت تحمل زیتون رقم روغنی به کاربرد مقادیر زیاد کلرید سدیم در آب آبیاری و توزیع عناصر سدیم و پتاسیم در گیاه با استفاده از کاربرد تنظیم کننده های رشد گیاهی کینتین و سایکوسل مورد بررسی قرار گرفت. طرح آزمایشی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار بررسی گردید. تجمع یونهای Na , K دراندام هوائی و ریشه مشخص گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش سطح شوری میزان تجمع سدیم (Na) افزایش و نسبت پتاسیم به سدیم (K/Na) کاهش یافت. بیشترین میزان تجمع یون سدیم در ریشه مشاهده گردید. افزایش سدیم برگ در سطح 200 میلی‌مولار شوری و اندام هوائی ( مجموع ساقه و برگ) در سطح 100 و 200 میلی‌مولار شوری تفاوت معنی‌داری باشاهد نشان داد. کاهش میزان یون پتاسیم برگ تنها در سطح 100 و 200 میلی‌مولار شوری تفاوت معنی‌داری در سطح 5% داشت. کاهش نسبت پتاسیم به سدیم برگ در سطوح 50،100و 200 میلی‌مولار شوری معنی‌دار بود. کاربرد 250 میلی گرم در لیتر سیتوکینین در سطح شوری 200 میلی مولار، میزان سدیم برگ را در سطح 5% به طور معنی‌داری افزایش داد. از طرفی کاربرد غلظت های 500 و 1000 میلی گرم در لیتر سایکوسل در سطح شوری 100 میلی مول پتاسیم بخش هوائی (ساقه وبرگ) و در سطح شوری صفر و 50 میلی‌مولار پتاسیم برگ را کاهش داد که در سطح 5% به نسبت شاهد معنی‌دار بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Salinity and Plant Growth Regulators on Ions Accumulation ) Na ,K ( in Olive (Olea europaea cv.Roughani)

نویسندگان [English]

  • Sh. Alaei
  • E. Tafazoli
چکیده [English]

Salinity is a limiting factor for plant growth and crop production. A study was conducted to determine the salt tolerance of olive (Olea europaea cv. Roughani) and its effects as combined with application of kinetin and cycocel plant growth regulators on Na and K distribution. The experiment was carried out in a completely randomized design with factorial arrangements with four replications. Accumulation of Na and K in aerial parts and roots of plants were determined. The results indicated that increasing salinity level caused a increase in Na content but a decrease in K/Na ratio. Sodium concentration was higher in roots. At 200 mM salinity leaf and shoot Na and increased significantly at 5% level. Also at 100 and 200 mM salinity, Leaf K decreased significantly at 5% level. K/Na ratio at 50,100 and 200 mM salinity level decreased. Application of 250 mg/l kinetin at the 200 mM salinity increased leaf Na that was significantly different at 5% level ,DNMRT. Application of 500 and 1000 mg/l cycocel, decreased shoot K (at the 100 mM salinity) and leaf K (at the 0 and 50 mM salinity). The decrease was statistically significant (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • salinity
  • Plant growth regulators
  • Olive
  • Ions