اثرات کاربرد ترکیبات مختلف شیمیایی جهت افزایش عمر ماندگاری گل بریده گلایل (Gladiolus grandiflorum L.) رقم رز سوپریم

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گلایل یکی از گلهایی است که به صورت گل شاخه بریده و همچنین گیاه باغی از آن استفاده می شود. جهت بررسی اثر تیمارهای مختلف شیمیایی بر روی عمر ماندگاری گل های بریده گلایل رقم’ رز سوپریم3 ‘، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 10 تیمار شیمیایی در 3 تکرار انجام شد. گل های بریده گلایل زمانی که 2 تا 3 غنچه پایینی رنگ گرفتند، برداشت شده و با ترکیبی از مواد مختلف شیمیایی با غلظت های متفاوت تیمار شدند این مواد عبارت بودند از: ساکارز (4%)، اسید سیتریک (150 میلی گرم در لیتر)، 8- هیدروکسی کینولین سیترات (100، 200 و 300 میلی گرم در لیتر)، اسید جیبرلیک (50، 100 و 150 میلی گرم در لیتر)، سولفات آلومینیوم (100، 200 و 300 میلی گرم در لیتر) و آب مقطر (شاهد). گل-های شاخه بریده به مدت 24 ساعت در محلول های شیمیایی تیمار شدند، سپس در آب مقطر و در دمای 22 درجه سانتی گراد قرار گرفتند. تاثیر تیمارهای اعمال شده روی عمر ماندگاری4، میزان جذب آب، کلروفیل کل برگ، درصد مواد جامد محلول گلبرگ ها، درصد گلچه های باز شده، قطر گلچه و وزن تر گل ها مورد ارزیابی قرار گرفت. در بین تیمارهای شیمیایی، تیمار ساکارز + اسید سیتریک + 8- هیدروکسی کینولین سیترات در افزایش ماندگاری گل ها (79/2 روز نسبت به شاهد) ، میزان جذب آب، قطر گل، درصد مواد جامد محلول گلبرگ، درصد گلچه های باز شده و وزن تر گل ها و تیمار ساکارز + اسید سیتریک + اسید جیبرلیک 150 میلی گرم در لیتر در افزایش کلروفیل برگ بیشترین تاثیر را داشت و سبب بهبود عمر ماندگاری گل گلایل شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Chemical Treatments on The Vase Life of Cut Gladiolus Flowers (Gladiolus grandiflorum L.) cv. 'Rose Supreme'

نویسندگان [English]

  • M. Hassanpour Asil
  • M.R. Hassani
چکیده [English]

Gladiolus is one of the flowers that used on cut flower and garden plants. An experiment was conducted to study the effects of chemical treatments on the vase life of gladiolus cut flower cv. ‘Rose supreme’ with ten chemical treatment using complete randomize design with 3 replications. Gladiolus cut flower was harvested when the 2-3 lowest bud had start showing color then cut flower were treated by different preservative solution as: sucrose (4%), 8-hydroxy quinoline citrate (100, 200, 300 mg L-1), citric acid (150 mg L-1), gibberellic acid (50, 100, 150 mg L-1), aluminum sulfate (100, 200, 300 mg L-1) and distilled water (control) for 24 h then transferred in distilled water and kept in the temperature of 22 ºC. Effect of applied treatment was evaluated by different characteristic like vase life, water uptake, chlorophyll content, floret diameter, total soluble solid of petal, floret opening, and fresh weight of flower. Results showed that treatment of sucrose + citric acid + 8-hydroxy quinoline citrate extend the vase life (2.79 day than control), water uptake, flower diameter, total soluble solid of petal, floret opening, fresh weight and and treatment of sucrose + citric acid + gibberellic acid maintain chlorophyll content of leaf and improve vase life of gladiolus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aluminum sulfate
  • Gibberellic acid
  • Gladiolus cut flower
  • 8-hydroxy quinoline citrate
  • Vase life