اثر اسید سالیسیلیک و اسید جیبرلیک بر زمان رسیدن، میزان آنتوسیانین و تولید اتیلن در میوه گیلاس رقم سیاه مشهد

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

استفاده از مواد شیمیایی بازدارنده ساخت و یا عمل اتیلن جایگاه ویژه‌ای در تکنولوژی پس از برداشت میوه‌ها و سبزی‌ها دارند. گیلاس میوه‌ای نافرازگرا می‌باشد، ولی در طی دوره انبارداری پس از برداشت، اتیلن تولید می‌کند به طوری که کاهش در میزان تولید اتیلن به افزایش عمر پس از برداشت آن انجامیده است. درختان گیلاس رقم مشهد همزمان با تغییر رنگ میوه ها از سبز به زرد کهربائی با 4 غلظت اسید سالیسیلیک (5/0، 1، 2 و 3 میلی‌مول در لیتر) و 3 غلظت اسید جیبرلیک (10، 20 و 30 میلی‌گرم در لیتر) و آب مقطر (شاهد) محلول‌پاشی شدند. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که کاربرد اسید جیبرلیک باعث تاخیر در رسیدن به میزان 5 روز نسبت به تیمار شاهد گردید. همچنین کاربرد اسید جیبرلیک و اسید سالیسیلیک باعث کاهش تولید اتیلن نسبت به تیمار شاهد گردید که این کاهش در تیمار اسید سالیسیلیک بیشتر از تیمار اسید جیبرلیک بود. اما در افزایش رنگ، اندازه و وزن و مواد جامد محلول میوه (شاخص رسیدن) در مقایسه با اسید سالیسیلیک اثر بیشتری داشت. اگر چه اسید جیبرلیک باعث تأخیر در زمان رسیدن میوه شد ولی میوه‌های تیمار شده با آن میزان اتیلن بیشتری را در مقایسه با میوه‌های تیمار شده با اسید سالیسیلیک تولید کردند. لذا رنگ میوه به عنوان مهم‌ترین شاخص زمان رسیدن، تحت تأثیر اتیلن قرار نگرفت. همچنین محتوای آنتوسیانین کل در طول دوره انبارداری در میوه‌های تیمار شده با هر دو هورمون بالا رفت ولی در مجموع میزان اتیلن کمتری را نسبت به میوه‌های شاهد تولید کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Salicylic acid and Gibberelic acid on Fruit Ripening, Anthocyanin and Ethylene Production in Sweet Cherry cv. Mashhad

نویسندگان [English]

  • A. Seddighi
  • M. Gholami
  • Hassan Sarikhani
  • A. Ershadi
-
چکیده [English]

The use of compounds inhibiting ethylene production is very important in post-harvest technology of fruits. Sweet cherry is a non-climacteric fruit with capability of ethylene production during storage period. Factors that decrease ethylene production would increase fruits storage life. In this research sweet cherry fruits of Mashhad cv. were sprayed with different concentrations of Salicylic Acid (0.5, 1, 2, and 3 mmol/l) and Gibberelic Acid (0, 10, 20 and 30 mg/l). Fruits were sprayed about three weeks before harvest, when their color started to change from green to yellow. The experiment was performed in a completely randomized design with three replicates. The results showed that GA had less effect on decreasing ethylene production compared to SA, but did better on anthocyanin accumulation, fruit size, soluble solids content and fruit weight. GA treatment delayed fruit ripening and ethylene production but had little or no effect on the fruit color as an important ripening index. During storage period also the total amount of anthocyanin in fruits increased due to hormone treatments whereas the ethylene production decreased compared to control fruits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • salicylic acid
  • Gibberelic acid
  • Sweet cherry
  • Ethylene
  • Anthocyanin
CAPTCHA Image