بررسی اثرات تیدیازرون و اسید هیومیک روی عمر پس از برداشت گل آلسترومریا رقم کنیامبه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثرات غلظت های مختلف تیدیازرون (10، 20، 30، 40 و 50 مایکرومولار) و اسید هیومیک (1، 10، 100، 1000 و 10000 پی پی ام) روی عمر پس از برداشتی گل های بریده آلسترومریا، دو آزمایش جداگانه در قالب طرح کاملا تصادفی با 8 تکرار در آزمایشگاه پس از برداشت گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1388انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که غلظت های پائین اسید هیومیک روی طول عمر، میزان آب بافت و میزان محلول جذب شده تأثیر مثبت از خود نشان داد ولی وزن تر نسبی و میزان کلروفیل برگ را تحت تأثیر قرار نداد. همچنین نتایج حاصل از هر دو آزمایش نشان داد که غلظت های بالای اسید هیومیک روی تمام صفات مورد مطالعه تأثیر منفی می گذارد به طوریکه طول عمر، وزن ترنسبی، میزان کلروفیل، میزان محلول جذب شده و میزان آب بافت را در غلظت 10000 پی پی ام به طور قابل توجهی در مقایسه با سایر تیمارها کاهش داد. غلظت 100 پی پی ام اسید هیومیک طول عمر گل را افزایش داد ولی غلظت های بالاتر باعث کاهش طول عمر گل ها شد. تیدیازرون نیز در غلظت 10 ماکرومولار بیشترین طول عمر را به خود اختصاص داد. غلظت های بالاتر این ماده نیز همانند اسید هیومیک تأثیر منفی روی طول عمر گل ها داشت. علاوه بر این، بیشترین میزان محلول جذب شده و میزان کلروفیل مربوط به تیدیازرون در غلظت 30 ماکرومولار بود در حالی که بیشترین وزن تر نسبی در غلظت 40 ماکرومولار بدست آمد6.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation The Effects of Thidiazouron and Humic acid on Postharvest Life of Cut Alstroemeria aurantifolia cv. " Konyambe "

نویسندگان [English]

  • E. Chamani
  • B. Esmaeilpour
  • Y. Poorbeirami Hir
  • H. Maleki Lajayer
  • A. Saadati
چکیده [English]

Two separated experiments were conducted to evaluate the effects of different concentrations of thidiazouron (10, 20, 30, 40 and 50 µM) and humic acid (1, 10, 100, 1000 and 10000 ppm) on vase life of cut Alstroemria flowers. Experiments were carried out based on completely randomized design with 8 replications in postharvest laboratory of Horticultural Department, Mohaghegh Ardabili University in 2009. The results showed that lower concentrations of humic acid had positive effects on flower vase life, water content of tissue and solution uptake, while didn’t affect relative fresh mass and leaf chlorophyll content. In both experiments results also indicated that humic acid in higher concentrations affected all traits, negatively. Howewer, this compound at 10000 ppm decreased flower vase life, water content, relative fresh mass, solution uptake and chlorophyll content. By increasing the humic acid concentration up to 100 ppm the vase life of cut flowers improved. Compared with control and other treatments, 1000 ppm of humic acid decreased flower vase life, considerably. The highest vase life of flowers devoted to 10 µm of TDZ, however higher concentrations of this compound reduced flowers vase life. Moreover, the highest solution uptake and leaf chlorophyll content obtained by 30 µm TDZ, while the highest relative fresh mass devoted to 40 µm of this compound.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alstroemria
  • Tidiazouron
  • Humic acid
  • Postharvest life