اثر کاربرد خارجی پراکسید هیدروژن بر برخی از شاخص های تحمل به شوری مرزنجوش (Origanum majorana L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 فردوسی

چکیده

تنش شوری از جمله عوامل محدود کننده رشد می‌باشد و تنش اکسیداتیو به عنوان یک تنش ثانویه در نتیجه تنش شوری بوجود می‌آید. مرزنجوش از مهمترین گیاهان دارویی به شمار می رود که امکان تولید و گسترش آن در ایران به خوبی مهیاست. به منظور بررسی اثر پراکسید هیدروژن بر کاهش صدمات ناشی از تنش شوری در گیاه مرزنجوش، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه غلظت مختلف از پراکسید هیدروژن به صورت محلول پاشی (صفر، 5/2 و 5 میلی مولار) و چهار سطح نمک NaCl (صفر، 50، 100 و 150 میلی مولار) بودند. نتایج نشان داد که محلول پاشی پراکسید هیدروژن می‌تواند وزن خشک ریشه و شاخساره در مرزنجوش را افزایش دهد و از این طریق کاهش وزن ناشی از تنش شوری را جبران نماید. از سوی دیگر با افزایش غلظت پراکسید هیدروژن تا 5 میلی مولار بر محتوای کلروفیل کل و کاروتنوییدهای برگ گیاه مرزنجوش به ترتیب برابر 8/46 و 6/100 درصد در مقایسه با شاهد افزوده شد. تنش شوری در این آزمایش بر محتوای درونی پراکسید هیدروژن تاثیر معنی داری نداشت ولی باعث افزایش اسید آمینه پرولین و کاهش نسبت پتاسیم به سدیم در برگ گیاه مرزنجوش گردید. این در صورتی است که غلظت بالای پراکسید هیدروژن (mM 5) توانست غلظت درون سلولی آن، محتوای پرولین و نسبت پتاسیم به سدیم را به ترتیب برابر 6/104، 7/320 و 6/77 درصد در مقایسه با شاهد افزایش دهد. به طور کلی نتایج نشان می‌دهد که با استفاده از محلول پاشی پراکسید هیدروژن تنش اکسیداتیو حاصل از تنش شوری کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Exogenous Application of Hydrogen Peroxide on some Salt Tolerance Indices in Oregano (Origanum majorana L.)

نویسندگان [English]

  • M Goldani 1
  • yahya selahvarzi 2
  • J. Nabati
  • M. Alirezai
1 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Salinity is one of the environmental stresses that have limited influence on the crop growth. Oxidative process is a secondary stress due to salinity. Oregano is enumerated as one of the most important of medicinal plant that its production and development is possible in Iran. In order to study the effect of exogenous application of hydrogen peroxide on salt tolerance in oregano (Origanum majorana L.) an experiment was conducted in greenhouse conditions. This study was designed as factorial based on completely randomized design with 3 replications. Different concentration of hydrogen peroxide (0, 2.5 and 5 mM) and four levels of NaCl (0, 50, 10 and 150 mM) were treated in this study. Results showed that foliar application of hydrogen peroxide can improve shoot and root dry weight and alleviate adverse effects of salinity. In the other hand, high concentration of hydrogen peroxide (5mM) increased total chlorophyll and caroteoid content about 46.6 and 100.6 percent comparing to control plant, respectively. Salt stress had no significant effect on cellular hydrogen peroxide, but it increased free proline and reduced K:Na ratio. While hydrogen peroxide content, free proline and K:Na ratio were increased 104.6, 320.7 and 77.8 percent by high level of hydrogen peroxide, respectively. The final result showed that foliar application of hydrogen peroxide decreased salt stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlorophyll
  • Reactive oxygen
  • Stress
  • Spray
  • Proline
CAPTCHA Image